styrelsens verksamhetsberättelse Personal Under räkenskapsperioden var i genomsnitt 315 personer anställda inom koncernen. Majoriteten av personalen hade tidsbundna anställningsförhållanden och skötte olika uppgifter som hänför sig till skinnhanteringen. Saga Furs -koncernens personalantal var som störst i december 2011, då som mest 606 personer arbetade i koncernens tjänst. Av dessa var 108 personer fast anställda vid moderbolaget i Finland, 279 hade tidsbundna anställningsförhållanden och 113 personer var auktionsassistenter. 62 personer var anställda hos Furfix Oy och 22 personer hos Ab Finnish Fur Center Oy. 22 personer var anställda i koncernens tjänst utomlands. I slutet av räkenskapsperioden var 117 personer av Saga Furs -koncernens personal fast anställda i hemlandet och 24 personer var stationerade utomlands. 13 personer var anställda på viss tid. Av den fast anställda personalen var 78 män och 63 kvinnor och av personalen i tidsbunden anställning var sju män och sex kvinnor. Medelåldern på moderbolagets fast anställda personal i hemlandet var 47 år. Vid slutet av räkenskapsperioden var åtta av dessa personer under 30 år och 53 personer var över 50 år gamla. Den genomsnittliga tjänstgöringstiden i fast anställning var 15,4 år. Under räkenskapsperioden var den genomsnittliga tjänstgöringstiden för den säsonganställda personalen med tidsbundna kontrakt 5,8 månader hos moderbolaget och 4,1 månader hos Furfix Oy. Under räkenskapsperioden använde bolaget ett årsbonusprogram för personalen, vilket delvis baserar sig på avkastningen på det egna kapitalet och delvis på verksamhetens kostnadseffektivitet. Koncernens hela personal omfattas av systemet efter en viss tjänstgöringstid. Styrelsens och ledningens belöningssystem redovisas på bolagets hemsidor under Utredning över löner och arvoden. Under räkenskapsperioden utbetalade koncernen löner och arvoden till ett belopp om 13,1 miljoner euro och moderbolaget 10,2 miljoner euro (12,8 MEUR under föregående räkenskapsperiod). Moderbolagets och koncernens personalantal var följande: Antal anställda i genomsnitt - i fast anställningsförhållande - i tidsbundet anställningsförhållande Antal anställda vid utgången av räkenskapsperioden 31.8. Moderbolaget Koncernen 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2011/2012 2010/2011 249 107 142 113 258 109 149 174 257 114 144 183 315 141 174 154 309 130 179 197 2009/2010 307 135 172 207 Saga Furs -koncernens personal 1.9.2011–31.8.2012 350 700 600 Personer Personal antalet anställda i genomsnitt 300 250 200 150 100 50 0 01.09. 01.10. 01.11. 01.12. 01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 311 309 307 309 315 500 Personer 400 300 200 100 0 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Koncernen totalt Fast anställda Fast anställda Visstidsanställda 8