styrelsens verksamhetsberättelse Risker och osäkerhetsfaktorer inom affärsverksamheten De risker som påverkar Saga Furs Oyj:s verksamhet klassificeras som affärsverksamhetsrisker, olycks- och egendomsrisker, finansieringsrisker samt operativa risker. De mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna anses vara affärsverksamhets- och finansieringsrisker. Bolaget strävar att behärska och begränsa riskernas eventuella inverkningar. Ifall riskerna trots det förverkligas kan de medföra avsevärd skada på Saga Furs Oyj:s affärsverksamhet och ekonomiska situation samt försämra bolagets resultat. De mest betydande affärsverksamhetsriskerna beskrivs nedan och de olika finansieringsriskerna behandlas i punkt 24 Noter till koncernbokslutet. Risker i anslutning till efterfrågan och utbud Kraftiga konjunkturväxlingar i skinnpriserna samt det faktum att det på grund av pälsdjursproduktionens årsrytm räcker minst ett halvt år för Saga Furs Oyj att anpassa sig till dessa fluktuationer, utgör betydande risker för bolagets ekonomiska verksamhet och resultat. Som en följd av vid vilken tidpunkt under säsongen efterfrågan infaller, säljs största delen av de pälsskinn som bjuds ut under räkenskapsperioden först vid auktionerna i mars och juni, i vilket skede majoriteten av kostnaderna redan har uppstått. En eventuellt minskad användning av päls som en följd av förändringar i modebilden utgör en klar risk för bolaget. En betydande förhöjning av skinnprisnivåerna ökar risken för att modeindustrin söker billigare alternativ till Saga-skinn. Bolaget strävar aktivt att påverka den internationella modevärldens val via marknadsförings- och produktutvecklingsverksamheten. Målsättningen är att pälsen som material förnyas, användningsmöjligheterna diversifieras och pälsen därmed bibehåller sin ställning inom modebilden. Som en följd av prisökningen har produktionen av minkskinn ökat kraftigt på olika håll i världen, vilket i framtiden kan leda till överproduktion. Finland är återigen världens största producent av rävskinn, men produktionen i Kina kan dock öka, framför allt om bra avelsdjur säljs dit. För tillfället satsar dock kineserna mer på produktion av minkskinn. Kinas regering stöder den inhemska produktionen bl.a. via höga importtullar. Kunderna från Kina och Hongkong dominerar för närvarande den internationella pälshandeln. Om efterfrågan på dessa marknader snabbt skulle minska avsevärt klarar de övriga marknaderna inte av att kompensera bortfallet, och då uppstår ett betydande överutbud på skinn. Eftersom den internationella pälshandelns tyngdpunkt har förskjutits till Kina och Hongkong har detta även medfört en koncentration av beredningskapaciteten för pälsskinn till området ifråga. Beredningen av pälsskinnen håller på att bli en avsevärd flaskhals inom pälshandeln, och driftsstörningar hos bara ett enda enskilt större pälsberederi kan orsaka betydande störningar inom den internationella pälshandeln. Produktionskostnaderna för pälsskinn har ökat betydligt under de senaste åren på grund av de stigande foderråvarupriserna. Detta försvagar även pälsproduktionens förmåga att anpassa sig till konjunkturväxlingarna. Ifall den europeiska pälsproduktionens relativa konkurrenskraft försvagas ytterligare som en följd av de stigande kostnadsnivåerna och förändringar i lagstiftningen, kan detta ha en betydande inverkan på pälsproduktionens omfattning i Västeuropa. Detta skulle inverka på de skinnmängder bolaget samlar in. En koncentration av skinnproduktionen till större enheter medför en ökad ekonomisk risk för Saga Furs Oyj. Å andra sidan medför förändringarna i kundkretsen förbättrade möjligheter för bolaget att öka antalet förmedlade skinn. Detta förbättrar bolagets ekonomiska ställning och därmed bolagets möjligheter att bära realiserade risker. Valutakursväxlingar Försvagningen av den amerikanska dollarn och av övriga till den bundna valutor utgör en risk för bolagets affärsverksamhet. Största delen av de pälsskinn som Saga Furs Oyj förmedlar exporteras utanför EU-området och skinnens världsmarknadspris fastslås i amerikanska dollar, även om bolagets försäljningsvaluta är euro. En förstärkning av dollarkursen förbättrar i motsvarande grad bolagets affärsverksamhetsutsikter. Hanteringen av valutariskerna redovisas i detalj i noterna till koncernbokslutet. Imagerisker och politiska risker De imagerisker och politiska risker som hänför sig till pälsar är betydande för bolaget, eftersom bibehållandet av pälsdjursuppfödningens och pälsskinnshandelns berättigande utgör en förutsättning för bolagets affärsverksamhet. Risker i anslutning till pälsdjursuppfödning Riskerna som hänför sig till pälsdjursuppfödningens berättigande har ökat. Majoriteten av de politiska beslutsfattarna är fortfarande positivt inställda till pälsdjursuppfödning i de stora producentländerna såsom Finland och Polen liksom till minkuppfödning i Danmark, men stämningarna är mer osäkra jämfört med tidigare. Finlands regeringsprogram som godkändes i juni 2011 innehåller en skrivning som stöder pälsdjursuppfödningen. Ur bolagets synpunkt är det centralt en hurudan bild som förmedlas av pälsdjursuppfödningen. Djurrättsorganisationerna har som målsättning att skapa en negativ bild av näringen, och de sociala medierna som inte befattar sig med källkritik erbjuder dem allt bättre möjligheter till detta. Europeiska beslutsfattare som inte känner till näring- 9