styrelsens verksamhetsberättelse en har svårt att ifrågasätta den ofta ensidiga mediebild som förmedlas av bl.a. de sociala medierna. Utmaningen är därför att garantera tillgången på tillräcklig och sanningsenlig information och därmed minska risken för sådan lagstiftning som gör pälsdjursuppfödningen olönsam, i praktiken omöjlig eller förbjuder den. I Finland fick medborgarna ökade möjligheter till direkt påverkan i och med den nya lagstiftningen om s.k. medborgarinitiativ som trädde i kraft 2012. Ifall man på ett halvt år lyckas samla in underskrifter av minst 50 000 existerande och kontrollerade myndiga finländska medborgare till stöd för ett visst initiativ, bör riksdagen ta upp detta till behandling. Detta gör beslutsfattandet mer oberäkneligt när det gäller ärenden som pälsdjursuppfödning vilka väcker känslor och delar åsikter. Det första medborgarinitiativet som riksdagen tar upp till behandling är ett förslag om förbud mot pälsdjursuppfödning som drivs av djurrättsorganisationerna. Av de stora producentländerna har senatens underhus i Holland godkänt en lag om ett förbud mot minkuppfödning, men senatens överhus, som slutgiltigt avgör lagens öde, har ännu inte fastställt den. Det mest centrala för Saga Furs Oyj och hela näringen när det gäller att skydda sig mot imagerisker och politiska risker är en kontinuerlig utveckling av pälsskinnens produktionsprocess samt ett snabbt ingripande mot eventuella vid pälsfarmer förekommande fel och oegentligheter. Verksamheten bör vara öppen startande från uppställandet av målsättningarna och uppföljningen av hur de framskrider, till rapportering om resultaten och dialogen med de olika intressentgrupperna. Certifiering av pälsfarmerna är en allt mer integrerad del av Saga Furs- varumärket. Bolaget främjar ibruktagandet av certifie- ringssystemet i de för bolagets verksamhet viktigaste producentländerna. Under försäljningssäsongen 2012–2013 tar bolaget endast emot finnsjubbskinn från certifierade farmer. Under försäljningssäsongen 2013–2014 är avsikten att certifieringskravet även skall omfatta rävskinn. I oktober 2012 omfattades ca 80 % av produktionen i Finland av certifieringen. Producentorganisationen i Norge har förutsatt att dess medlemmar bör vara certifierade senast den 31.12.2011. Pälsfarmcertifieringen är ett kvalitets- och miljöprogram som betonar ansvarsfullhet, uppföljning och transparens, och som omfattar alla delområden av verksamheten. Certifieringsprogrammet utvärderas i Finland av en utomstående, oberoende instans, Inspecta Sertifiointi Oy. Risker i anslutning till handeln med pälsskinn Marknadsområdena för pälsskinn är till största delen sådana marknader, där affärssederna, administrationen och lagstiftningen avviker från normerna inom EU och USA. Speciellt gäller detta Kina och Ryssland där förändringarna även är svåra att förutspå. Rysslands WTO-medlemskap underlättar dock situationen på lång sikt. Saga Furs Oyj verkar fortsättningsvis för att Kinas regering stegvis avskaffar de importtullar landet fick behålla i och med sitt medlemskap i WTO. Den verkställighetsförordning som ingick i en stor och redan godkänd lagstiftningshelhet i Holland och som skulle ha förbjudit handel med räv- och chinchillaskinn och därav tillverkade produkter, drogs tillbaka från lagen i september 2012. Orsaken var den kraftiga reaktion verkställighetsförordningen väckte hos tio EU- länder samt Europakommissionen. Finlands regerings och Saga Furs Oyj:s initiativ spelade en avgörande roll när det gällde avvärjandet av verkställighetsförordningen. Beslutet visar att försvaret och säkrandet av frihandelns principer är centrala inom EU. I USA uppnåddes en avvärjningsseger då den federala handelskommissionen FTC (Federal Trade Commission), som besluter om officiella handelsnamn i USA, förkastade benämningen Raccoon Dog för produkter tillverkade av finnsjubbskinn och fastslog benämningen Asiatic Raccoon som officiellt handelsnamn. Beslutet säkrar handelsförutsättningarna för finnsjubbskinn och därav tillverkade produkter. Saga Furs Oyj strävar att minska riskerna i anslutning till handeln i samarbete med bl.a. IFTF och EFBA. Miljöärenden och företagsansvar Företagsansvaret betonar ansvar för miljön samt socialt och ekonomiskt ansvar. Bolaget rapporterar skilt om ärendet i sin samhällsansvarsrapport som publiceras i början av år 2013. Förvaltningsprinciper Saga Furs Oyj tillämpar Värdepappersmarknadsföreningen rf:s förvaltningskod för finska börsbolag som trädde i kraft i oktober 2010, och eventuella avvikelser med motiveringar presenteras vid respektive moment. En detaljerad beskrivning av bolagets förvaltningskod finns på bolagets hemsidor på adressen www.sagafurs.com / Svenska / Bolaget / Investerare / Corporate Governance. En utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem, Corporate Governance Statement, under räkenskapsperioden 1.9.2011–31.8.2012 har avgivits som en skild berättelse den 28.11.2012 och har publicerats den 29.11.2012 på bolagets Internet-sidor samtidigt som verksamhetsberättelsen. 10