styrelsens verksamhetsberättelse Bolagsstämmor Turkistuottajat Oyj:s extraordinarie bolagsstämma som ordnades den 13.9.2011 beslöt att ändra bolagets firma till Saga Furs Oyj. Ändringen registrerades den 30.9.2011. Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma som hölls den 19.1.2012 fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden som avslutades den 31.8.2011 samt beslöt att till aktieägarna utdela 1,45 euro/aktie eller totalt 5 220 000 euro och överföra 1 380 000 euro till konjunkturfonden. Dividenden betalades den 31.1.2012. Bolagsstämman beslöt att CGR-samfundet Ernst & Young Oy fortsätter som ordinarie revisor med CGR Jan Rönnberg som huvudansvarig revisor. via en annons som bör publiceras i minst tre tidningar som ges ut i Helsingfors stad och som sprids inom bolagets verksamhetsområde. Ägare till A-aktier har rätt att inom en månad från det meddelandet publicerades lösa in aktien till i senaste bokslut noterat värde. Delägarkontrakt Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf, Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf, Nylands-Tavastlands Pälsdjursuppfödare rf, Satakunnan Turkiseläinten Kasvattajat ry, Savo-Karjalan Turkistuottajat ry samt Ålands Pälsodlarförening rf har ingått delägarkontrakt den 25.5.1996. Enligt delägarkontraktet bör avtalspart först erbjuda de andra avtalsparterna att köpa sina ägandes Saga Furs Oyj:s aktier, ifall avtalsparten avser överlåta dem till en utomstående. Ifall någon avtalspart inleder förhandlingar om en försäljning av sina ägandes aktier i Saga Furs Oyj eller del av dem till en utomstående, bör de andra avtalsparterna erbjudas möjlighet att delta i försäljningen på samma villkor. Delägarkontraktet är giltigt tills vidare. Styrelsens fullmakt Styrelsen har inte giltig fullmakt att verkställa nyemission, emittera konvertibla skuldebrev eller optionsrätter eller anskaffa egna aktier. Aktieomsättning och kursutveckling Under räkenskapsperioden omsattes 850 000 aktier eller 32 procent av bolagets C-aktier till ett värde av 13,7 miljoner euro. Räkenskapsperiodens högsta kurs var 17,89 euro, lägsta kurs 13,25 euro och medelkurs 16,06 euro. Vid utgången av räkenskapsperioden var C-aktiens avslutningskurs 16,95 euro då den ett år tidigare var 14,18 euro. Den 31.8.2012 uppgick Aktier och aktiekapital Aktiekapital Vid räkenskapsperiodens slut uppgick Saga Furs Oyj:s aktiekapital till 7 200 000 euro och aktieantalet till 3 600 000, varav 900 000 var A-aktier (12 röster/aktie) och 2 700 000 var C-aktier (1 röst/aktie). Aktiernas nominella värde är två euro. Samtliga emitterade aktier är betalade i sin helhet. Aktieägande Bolagets C-aktie är offentligt noterad på NASDAQ OMX Helsinkis Small Cap -lista under sektorn Industri och tjänster. Vid slutet av räkenskapsperioden hade bolaget enligt värdeandelsregistret 3 063 (2 520) aktieägare. Av C-aktierna var 2,7 procent i utländsk ägo varav 0,7 procent i förvaltarregistret. Bolagets största aktieägare var Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (FPF) som ägde totalt 1 080 950 av bolagets aktier. De aktier som FPF äger representerar 61,7 procent av det totala röstantalet. De största aktieägarna samt aktiernas fördelning sektorsvis samt enligt aktieantalet presenteras i bokslutet under momentet Aktier och aktieägare. Bolagets styrelse, verkställande direktör samt verkställande direktörens suppleant äger direkt eller indirekt 1 818 aktier, vilket motsvarar 0,05 procent av bolagets aktier och 0,01 av bolagets röster. Inlösningsklausul Om A-aktie via annat fång än arv, testamente eller giftorätt övergår till en organisation eller person som inte tidigare hör till bolaget, bör mottagaren inom 14 dagar från övergången skriftligt meddela därom till bolagets styrelse, som i sin tur utan dröjsmål bör meddela aktieägarna om övergången Styrelse, ledning och revisorer Vid den ordinarie bolagsstämman den 19 januari 2012 fastslogs antalet styrelsemedlemmar till sex. Till styrelsemedlemmar fram till nästa ordinarie bolagsstämma valdes pälsfarmarna Jorma Kauppila, Markku Koski, Pentti Lipsanen, Rainer Sjöholm och Hannu Sillanpää samt Artek Oy Ab:s verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg. Vid styrelsens konstituerande möte som hölls efter bolagsstämman valde styrelsen Jorma Kauppila till ordförande och Markku Koski till viceordförande. Under räkenskapsperioden har styrelsen sammanträtt 18 gånger. Under räkenskapsperioden fungerade Pertti Fallenius som bolagets verkställande direktör. Förutom honom bestod koncernens ledningsgrupp av marknadsföringsdirektör Jan Erik Carlson, försäljnings- och produktionsdirektör Arto Honkanen, vice verkställande direktör Juha Huttunen som ansvarar för finansiering samt ekonomi- och IT-förvaltning, direktör Magnus Ljung som ansvarar för tjänsterna till farmarna (fr.o.m. 16.1.2012), informations- och samhällsansvarsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä och personaldirektör Marjatta Paunonen. 11