styrelsens verksamhetsberättelse marknadsvärdet på bolagets aktiestock till 61,0 miljoner euro (51,0 MEUR). Utdelningspolitik Saga Furs Oyj bedriver en aktiv utdelningspolitik vars målsättning är att utdela minst 50 procent av räkenskapsperiodens utdelningsbara resultat. Vid utdelningen beaktas dock bolagets framtidsutsikter samt att soliditeten bibehålls på en god nivå. Väsentliga händelser efter utgången av räkenskapsperioden Utbuden vid räkenskapsperiodens första auktion som ordnades den 20–24 september var mindre jämfört med motsvarande auktion i fjol. Detta i kombination med den fortsatt livliga efterfrågan inom alla produktgrupper märktes under auktionen i form av höga prisnivåer. Prisnivån på både räv- och finnsjubbskinn steg klart jämfört med föregående noteringar trots att världsmarknadsprisnivån redan från tidigare var hög. Vid auktionen bjöds ut drygt 630 000 minkskinn, nästan 430 000 rävskinn och knappt 35 000 finnsjubbskinn. Värdet på totalförsäljningen under den fem dagar långa auktionen var 91,4 miljoner euro (98,7 MEUR i september 2011). Nästan 500 köpare deltog i auktionen. Världsproduktionen av minkskinn beräknas ha ökat ungefär tio procent jämfört med i fjol till ca 60 miljoner skinn. Kina har blivit världens största producentområde för minkskinn och producerar en tredjedel av världens minkskinn. De kinesiska minkskinnen motsvarar dock inte kvalitetsmässigt sett de minkskinn som produceras i Europa. Världsproduktionen av rävskinn beräknas uppgå till drygt fyra miljoner skinn. Av världsproduktionen på rävskinn produceras nästan hälften i Finland, där produktionen ökar med drygt tio procent jämfört med föregående uppfödningssäsong. När det gäller ansvarsfullhet är den finska pälsproduktionen en föregångare i hela världen. Det finska farmcertifieringsprogrammet är ett unikt kvalitetsprogram vars strävan är att säkerställa att djurens förhållanden och skötsel är klanderfria. Av den finska pälsproduktionen härstammar redan nästan 80 procent från certifierade farmer. Under försäljningssäsongen 2012–2013 kommer samtliga finnsjubbskinn som bolaget säljer från certifierade farmer. Bolagets målsättning är att under försäljningssäsongen 2013–2014 skall även samtliga farmade rävskinn som bolaget säljer härstamma från certifierade farmer. Även om den ekonomiska tillväxten i Kina har saktat in är dock efterfrågan på päls fortfarande livlig på de kinesiska hemmamarknaderna och nya detaljhandelsaffärer öppnas överallt i landet. Detaljhandeln med päls i Kina har kommit igång bättre än väntat, men eftersom utbudsvolymerna på speciellt minkplagg är stora krävs en kall vinter för att uppnå en lyckad försäljningssäsong. Även på pälsmarknaderna i Ryssland är utsikterna relativt positiva, och som en följd av de försiktiga auktionsinköpen i fjol är lagren små. Även modeindustrin i Västeuropa som gynnar päls drar nytta av efterfrågan i Ryssland. De nyaste Saga-teknikerna har gjort det möjligt att tillverka helt nya typer av räv- plagg. Produkterna säljs globalt i modeaffärer vilka har utvecklats till helt nya distributionskanaler för pälsmaterialet samtidigt som kundkretsen har utvidgats. Världsproduktionen av rävskinn har ökat långsammare än efterfrågan och priserna förväntas ligga kvar på en hög nivå. Den kinesiska detaljhandeln avgör dock slutligen prisnivån på volymprodukten blåräv. Antalet mink- och rävskinn som förmedlas under räkenskapsperioden förväntas öka en aning. Under räkenskapsperioden 2011–2012 var prisnivån på både mink- och rävskinn rekordhög, och för att prisnivån skall hålla i sig krävs en lyckad detaljhandelssäsong. Koncernens kostnader beräknas öka jämfört med räkenskapsperioden 2011–2012. Under den avslutade räkenskapsperioden minskade bolagets kostnader på grund av extraordinära intäkter i form av återtagningar av tidigare bokförda kreditförluster och returnerade pensionsförsäkringspremier. Resultatet för räkenskapsperioden 2012–2013 förväntas förbli på en god nivå, men inte nå upp till samma nivå som rekordresultatet under föregående räkenskapsperiod. Bedömning av affärsverksamhetens utveckling under innevarande räkenskapsperiod Förutom auktionen som ordnades i september 2012 ordnar Saga Furs Oyj under innevarande räkenskapsperiod dessutom auktioner den 18–20 december 2012, 13– 18 mars 2013 samt 7–12 juni 2013. Bolagets målsättning är att vid ifrågavarande auktioner bjuda ut 6,0 miljoner mink-, 1,6 miljoner räv- och 94 000 finnsjubbskinn samt 350 000 karakul-lammskinn. 12