KoncernboKslut, IFrs Koncernbalans EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital som tillhör moderbolagets ägare Aktiekapital Överkursfond Övriga fonder Omräkningsdifferens Värdeförändringsfond Balanserade vinstmedel Eget kapital totalt 8 8 8 8 8 8 7 200 000 254 264 15 700 000 58 994 182 876 55 805 261 79 201 396 7 200 000 254 264 14 320 000 57 736 153 861 45 390 144 67 376 006 Noter 31.8.2012 31.8.2011 Långfristiga skulder Latenta skatteskulder 9 2 651 720 2 831 864 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 10 Leverantörsskulder och övriga skulder 11 Skatteskulder på basen av översiktsperiodens beskattningsbara resultat Kortfristiga skulder totalt Eget kapital och skulder totalt 41 355 117 21 186 221 1 037 656 63 578 994 145 432 110 29 456 869 17 589 198 2 142 021 49 188 089 119 395 959 14 bokslut