KoncernboKslut, IFrs rapport över totalresultat Kvarvarande verksamheter Omsättning Övriga rörelseintäkter Användning av material och tillbehör Kostnader för löner och anställningsförmåner Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Räkenskapsperiodens resultat Övrigt totalresultat Placeringar tillgängliga för försäljning Omräkningsdifferenser Skatter som hänför sig till övrigt totalresultat Övrigt totalresultat för räkenskapsperioden efter skatt Räkenskapsperiodens totalresultat Noter 2011/2012 2010/2011 14 15 16 17 18 19 20 21 22 60 076 170 310 647 -3 011 754 -15 668 192 -3 298 878 -21 252 538 17 155 455 6 394 813 -1 092 063 22 458 205 -5 564 097 16 894 108 54 094 352 1 146 937 -2 437 145 -15 964 411 -2 810 922 -18 911 815 15 116 996 4 386 423 -796 004 18 707 415 -4 884 881 13 822 534 34 299 1 172 -5 284 -14 819 -1 350 3 853 30 186 16 924 294 -12 316 13 810 218 Fördelning Fördelning av räkenskapsperiodens resultat Till moderbolagets ägare 23 Fördelning av räkenskapsperiodens totalresultat till moderbolagets ägare 23 16 894 108 16 924 294 13 822 534 13 810 218 Resultat/aktie, outspätt (EUR) *) *) Det finns inga faktorer som späder ut nyckeltalen. 4,69 3,84 15 bokslut