KoncernboKslut, IFrs Koncernens Kassaflödesanalys Rörelseverksamhetens kassaflöde Erhållna betalningar för förmedlingsförsäljning Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter Betalda rörelsekostnader Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader Betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader Erhållna räntor från rörelseverksamheten Övriga finansiella intäkter från rörelseverksamheten Erhållna dividender från rörelseverksamheten Betalda direkta skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde (A) Investeringarnas kassaflöde Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar Investeringar i övriga placeringar Investeringarnas kassaflöde (B) Finansieringens kassaflöde Upptagna kortfristiga lån Amortering av kortfristiga lån Betalda dividender Finansieringens kassaflöde (C) 2011/2012 2010/2011 689 050 088 259 073 -667 965 953 21 343 208 606 119 686 293 211 -577 921 164 28 491 734 -850 015 -230 397 4 571 400 1 363 630 28 375 -6 800 161 19 426 040 -665 557 -105 673 3 981 792 227 078 23 390 -4 257 421 27 695 342 -5 001 138 119 141 -9 700 -4 891 697 -8 865 078 99 278 0 -8 765 800 4 080 312 0 -5 127 676 -1 047 364 0 -10 670 843 -3 788 902 -14 459 745 Förändring i likvida medel (A+B+C) ökning (+) / minskning (-) Likvida medel 31.8 ./. Likvida medel 1.9 Förändring i likvida medel 13 486 979 24 123 550 10 636 571 13 486 979 4 469 797 10 636 571 6 166 774 4 469 797 16 bokslut