KoncernboKslut, IFrs KalKyl över förändringar i eget Kapital 1.9.2010–31.8.2011 EUR 1.000 Aktie- Överkurs- kapital fond Övriga Om- Värde- fonder räknings- för- differens ändrings- fond Ackum. vinst- medel Moder- Minori- bolagets tets- ägares intressen andel Eget kapital totalt Eget kapital 1.9.2010 7 200 Räkenskapsperiodens resultat Övrigt totalresultat Dividendutdelning Överfört till konjunkturfonden Eget kapital 31.8.2011 7 200 254 254 13 470 850 14 320 59 -1 58 164 -11 154 36 234 13 823 -3 816 -850 45 390 57 382 13 823 -12 -3 816 0 67 376 0 0 57 382 13 823 -12 -3 816 0 67 376 KalKyl över förändringar i eget Kapital 1.9.2011–31.8.2012 Eget kapital 1.9.2011 7 200 Räkenskapsperiodens resultat Övrigt totalresultat Övrig förändring *) Dividendutdelning Överfört till konjunkturfonden Eget kapital 31.8.2012 7 200 254 254 14 320 1 380 15 700 58 1 59 154 29 183 45 390 16 894 121 -5 220 -1 380 55 805 67 376 16 894 30 121 -5 220 0 79 201 0 0 67 376 16 894 30 121 -5 220 0 79 201 *) Härstammar från en förändring i skattestocken och hänför sig till poster, som vid övergången till IFRS bokförts på vinstmedelskontot 17 bokslut