KoncernboKslut, IFrs noter till KoncernboKslutet Grunduppgifter om bolaget Saga Furs Oyj (Turkistuottajat Oyj fram till 29.9.2011) är ett internationellt pälsauktionsbolag, vars viktigaste uppgift är att förmedla råa pälsskinn vid internationella pälsauktioner som huvudsakligen ordnas fyra–sex gånger om året. Koncernens moderbolag är Saga Furs Oyj, vars C-aktie noteras på nordiska NASDAQ OMX listan i Helsingfors, i gruppen små företag (Small Cap). Moderbolagets hemort är Vanda och dess registrerade adress är Mårtensbyvägen 48, 01720 Vanda. Kopior av koncernbokslutet finns tillgängliga på Internet-adressen www.sagafurs.com eller på koncernens moderbolags huvudkontor, adress PB 4, 01601 Vanda. med myndigheter eller med övriga med myndigheter närstående samfund. Den förnyade standarden har inte inverkat på koncernbokslutet. • Förbättringar av IFRS-standarderna (maj 2010). Ändringarnas inverkningar varierar beroende på standarden, men förändringarna är inte betydande med tanke på koncernbokslutet. Koncernbokslutet baserar sig på den ursprungliga anskaffningsutgiften om inte annat meddelas. Bokslutsuppgifterna anges med en euros noggrannhet. Principer för konsolidering Saga Furs -koncernens koncernbokslut baserar sig på moderbolaget Saga Furs Oyj:s och dess dotterbolags separata finansiella rapporter. Dotterbolag är bolag inom vilka koncernen har rätt att bestämma om principerna för samfundets eller affärsverksamhetens ekonomi eller verksamhet; denna bestämmanderätt baseras vanligen på aktieägande som medför mer än hälften av röstantalet. Koncernens dotterbolag är upptagna i noterna punkt 26. Koncernens ömsesidiga aktieägande har eliminerats via förvärvsmetoden. I koncernbokslutet sammanslås anskaffade dotterbolag från och med den tidpunkt då koncernen har erhållit bestämmanderätten, och överlåtna dotterbolag fram till den tidpunkt då bestämmanderätten upphör. Samtliga koncerninterna affärstransaktioner, fordringar och skulder, icke realiserade interna täckningsbidrag samt interna vinstfördelningar elimineras i koncernbokslutet. Intressebolag är sådana bolag inom vilka koncernen har ett betydande inflytande. Betydande inflytande uppstår huvudsakligen då koncernen äger mer än 20 procent av bolagets röster eller då koncernen på annat sätt har ett betydande inflytande, men inte bestämmandeinflytande. Koncernens intressebolag är upptagna i noterna punkt 26. Konvertering av poster i utländsk valuta Koncernbokslutet är uppgjort i euro, som är verksamhets- och rapporteringsvaluta för koncernens moderbolag. Affärstransaktioner i utländsk valuta redovisas i verksamhetsvalutan till transaktionsdagens kurs; i praktiken används ofta en kurs som ligger relativt nära transaktionsdagens kurs. På bokslutsdagen omräknas monetära poster i utländsk valuta till verksamhetsvaluta till bokslutsdagens kurs. Icke-monetära poster i utländsk valuta, som har värderats till gängse värde, har omräknats till verksamhetsvaluta enligt kursen på värderingsdagen. Övriga ickemonetära poster har värderats till transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferensen som uppstått vid omräkningen upptas i resultaträkningen. Derivatavtal Valutaderivatinstrument används för att skydda de kassaflöden i utländsk valuta som hänför sig till försäljningen. Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning. Valutaderivatinstrumenten uppskattas till gängse värde och värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen under posten finansiella intäkter och kostnader. Principer för intäktsföring Koncernens omsättning består främst av förmedlingsprovisioner från förmedlingsförsäljningen debiterade både av skinnproducenter och av köpare. Dessutom räknas även försäljning av övriga tjänster och material till omsättningen. Vid beräkningen av omsättningen korrigeras försäljningsintäkterna bl.a. för direkta skatter och givna rabatter på förmedlingsavgifterna, bl.a. kvalitets- och certifieringsbonus till skinnproducenterna och rabatter som beviljas skinnköparna för snabb betalning. Inkomster från tjänster upptas när tjänsten är utförd och det är sannolikt att den ekonomiska nyttan av tjänsteprestationen rea- Principer för uppgörande av bokslutet Grunden för uppgörandet Koncernbokslutet är uppgjort enligt den internationella bokslutsstandarden (International Financial Reporting Standards) och vid uppgörandet har tillämpats 31.8.2012 ikraftvarande IAS- och IFRS-standarder samt SIC- och IFRIC-tolkningar. Som internationella bokslutsstandarder avses standarder i den finska bokföringslagen samt på basen av den givna standarder samt tolkningar av dessa som godkänts för tillämpning inom EU i enlighet med det förfarande som slås fast i EU-förordningen (EY) Nr 1606/2002. Noterna i koncernbokslutet är även uppgjorda enligt den finska bokförings- och bolagsrätten. Från och med den 1.9.2011 har koncernen tillämpat följande nya eller förnyade standarder: • Förnyelse av IAS 24 Upplysningar om närstående i bokslutet. I den förnyade standarden har definitionen på närstående klargjorts och förenklats. Myndigheter närstående samfund har befriats från skyldighet att detaljerat presentera alla affärstransaktioner som genomförts 18 bokslut