KoncernboKslut, IFrs liseras. Tjänster som hänför sig till förmedlingsförsäljningen betraktas som utförda då skinnen har sålts antingen vid en auktion eller som lagerförsäljning och där tillhörande risker och rättigheter har övergått till köparen. Inkomster från försäljning av varor upptas då de betydande risker som hänför sig till varuinnehavet har övergått till köparen och det är sannolikt att den till försäljningen hörande ekonomiska nyttan för koncernen realiseras. Hyresintäkter som upptas under övriga rörelseintäkter påförs resultatet i jämna rater under hyrestiden. I Saga Furs Oyj:s affärsverksamhet ingår en viss finansieringsverksamhet som väsentligt hänför sig till förmedlingsförsäljningen. Skinnproducenterna beviljas driftskapitalfinansiering i form av olika förskottsbetalningar. Skinnköparna beviljas finansiering så att de även har möjlighet att köpa skinn med tanke på kommande behov. Räntor som debiteras för finansieringen redovisas som intäkt på basen av tidsförloppet. Aktieintäkterna bokförs när aktieägarens rätt till betalning har uppstått. Principer för uppgörandet av kassaflödesanalysen Kassaflödesanalysen beskriver koncernens kassaflöde under räkenskapsperioden. Punkten ”Erhållna betalningar för förmedlingsförsäljningen” innehåller förutom det vid auktionen erhållna hammarpriset även förmedlingsprovisionerna. Punkten ”Kostnader för rörelseverksamheten” innehåller den del av förmedlingsförsäljningens värde som redovisas vidare till skinnproducenterna samt de förskottsbetalningar som betalats till skinnproducenterna (farmarfordringar). Materiella anläggningstillgångar De materiella anläggningstillgångarna utgörs huvudsakligen av markområden, byggnader samt maskiner och inventarier. Uppskrivningar på byggnader som ingått i bokföringsvärdet enligt de tidigare bokslutsnormerna har betraktats som en del av övergångsperiodens presumtiva anskaffningsvärde enligt IFRS1, från vilket har bokförts retroaktiva avskrivningar vid övergångstillfället. De materiella anläggningstillgångarna är värderade enligt den ursprungliga eller presumtiva anskaffningsutgiften minskad med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Från de materiella anläggningstillgångarna görs lineära avskrivningar baserade på den beräknade ekonomiska verkningstiden. På markområden görs inga avskrivningar. Avskrivningstiderna för de materiella anläggningstillgångarna är: Byggnader Fur Center -fastigheten Fastigheterna på Soiniemi Design Centre -fastigheten Övriga fastigheter Fastigheternas anläggningar Maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar döms varje räkenskapsperiod och alltid om det finns indikationer på ett behov av nedskrivning. Dessa immateriella tillgångar består av Saga-varumärkena. De immateriella tillgångarna med en begränsad ekonomisk verkningstid utgörs av programlicenser. De är värderade till den ursprungliga anskaffningsutgiften minskad med planenliga avskrivningar och nedskrivningar. Dessa immateriella tillgångar avskrivs lineärt över tillgångens beräknade ekonomiska verkningstid. Övriga utgifter med lång verkningstid och förskottsbetalningar De övriga utgifterna med lång verkningstid utgörs främst av datorprogram. De är värderade till den ursprungliga anskaffningsutgiften minskad med planenliga avskrivningar och nedskrivningar. Dessa immateriella tillgångar avskrivs lineärt över tillgångens beräknade ekonomiska verkningstid. Avskrivningstiden för immateriella tillgångar med ekonomiskt begränsad verkningstid är fem år. De förskottsbetalningar som hänför sig till de immateriella tillgångarna utgörs av förskottsbetalningar på datorprogram. Nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar I samband med varje bokslut bedömer koncernen restvärdet på de materiella och immateriella tillgångarna och bedömer om det finns indikationer på att värdet på någon tillgång har minskat eller om den ekonomiska verkningstiden har förändrats. Om det finns indikationer på att så skett, beräknas det kassaflöde som tillgången i fråga bedöms inbringa. Det beräknade kassaflödet är det gängse värdet på tillgången minskat med försäljningskostnaderna eller ett högre nyttjandevärde. Då bokföringsvärdet på en tillgång överstiger det kassaflöde som tillgången i fråga bedöms inbringa upptas nedskrivningsförlusten i resultaträkningen. Nedskrivnings- 50 år 50 år 30 år 20 år 20 år 3–10 år 10 år Underhålls- och reparationskostnader för byggnader, maskiner och inventarier kostnadsförs normalt det år de uppstår. Större grundförbättringskostnader kan aktiveras och avskrivas under deras verkningstid ifall det är sannolikt att den ekonomiska nyttan för koncernen överstiger nyttighetens tidigare beräknade prestationsnivå. Vinst eller förlust på försäljning eller överlåtelse av materiella anläggningstillgångar upptas i resultaträkningen. Immateriella tillångar Immateriella tillgångar På immateriella tillgångar med en obegränsad ekonomisk verkningstid bokförs inga avskrivningar. Nedskrivningsbehovet be- 19 bokslut