KoncernboKslut, IFrs förluster på andra tillgångar än goodwill och immateriella tillgångar med obegränsad ekonomisk verkningstid återtas under förutsättning att det skett en förändring i de värderingar som använts vid bedömningen av det kassaflöde som tillgången förväntas inbringa. Det beräknade kassaflödet från Saga-varumärket bedöms årligen, oberoende om det finns indikationer på ett nedskrivningsbehov. Koncernen har inga övriga immateriella tillgångar med obegränsad ekonomisk verkningstid eller ofullbordade immateriella tillgångar vilkas nedskrivningsbehov prövas årligen oberoende av indikationerna. Placeringar tillgängliga för försäljning Placeringar tillgängliga för försäljning omfattar koncernens aktieplaceringar, och de värderas till gängse värde. Det gängse värdet på noterade värdepapper är marknadspriset på bokslutsdagen. Förändringar i gängse värdet upptas i värdeförändringsfonden under eget kapital samt presenteras under övrigt totalresultat. Som gängse värde på onoterade placeringar har använts handelspriset på motsvarande tillgångar, ifall det har funnits tillgängligt. I övriga fall har de upptagits till anskaffningspriset. Hyresavtal Koncernen som hyrestagare Hyresavtal som omfattar materiella anläggningstillgångar och där koncernen bär en väsentlig del av de risker och förmåner som hänför sig till ägande, klassificeras som avtal om finansiell leasing. Tillgångar som anskaffats genom finansiell leasing upptas i balansen till dess gängse värde vid tidpunkten då hyresavtalet ingåtts eller till ett lägre nuvärde på minimihyrorna. Från tillgångar som anskaffats via finansiell leasing görs avskrivningar enligt tillgångens ekonomiska verkningstid eller enligt en kortare hyrestid. Leasinghyror som betalas fördelas mellan finansiella kostnader och skuldamortering under hyresperioden så, att ränteprocenten på den per räkenskapsperiod kvarvarande skulden förblir oförändrad. Hyresförpliktelser upptas under räntebärande skulder. Hyresavtal i vilka hyresgivaren påtar sig de ekonomiska riskerna och förmåner som hänför sig till ägande, klassificeras som andra hyresavtal. Hyror som betalas på basen av andra hyresavtal upptas som kostnad i resultaträkningen som jämna rater enligt hyrestiden. Koncernen som hyresgivare Tillgångar som koncernen hyrt ut och för vilka de ekonomiska risker och förmåner som hänför sig till ägande till väsentliga delar har övergått till hyrestagaren, klassificeras som avtal om finansiell leasing och upptas i balansen som fordringar. Saga Furs Oyj -koncernen är inte hyresgivare i sådana hyresförhållanden som klassificeras som avtal om finansiell leasing. Tillgångar som hyrts ut på basen av övriga hyresavtal upptas i de materiella anläggningstillgångarna i balansen. Från dessa görs avskrivningar under den ekonomiska verkningstiden på motsvarande sätt som för materiella anläggningstillgångar som är i eget bruk. Hyresinkomsterna upptas som intäkter i resultaträkningen under övriga rörelseintäkter som jämna rater enligt hyrestiden. Omsättningstillgångar I enlighet med Saga Furs Oyj:s försäljningsvillkor hör de förmedlade pälsskinnen inte i något skede till koncernens omsättningstillgångar, utan de övergår direkt från skinnproducentens omsättningstillgångar till köparens omsättningstillgångar. De skinn som är upptagna som koncernens omsättningstillgångar har köpts av Saga Furs Oyj och utgör dess egna omsättningstillgångar. Omsättningstillgångarna är värderade till anskaffningsvärdet enligt FIFO-principen eller till ett lägre sannolikt nettorealiseringsvärde. Räntebärande och icke räntebärande fordringar Räntebärande och icke räntebärande fordringar är medel som inte ingår i derivatmedlen, vilkas betalningar är fasta eller kan fastställas och som inte noteras på de fungerande marknaderna, och som bolaget inte håller i avsikt att idka handel med. De värderas enligt periodiserat anskaffningsvärde. Saga Furs Oyj kan överenskomma med skinnköparna om finansiering efter den normala betalningstiden (21 dagar enligt försäljningsvillkoren). De obetalda skinnen är i bolagets besittning som säkerhet för dessa köparfordringar tills betalning eller betalningsförbindelse har erhållits. För en del köparfordringar har även ställs andra säkerheter. De räntebärande köparfordringarna upptas som en egen post i balansen. De icke räntebärande köparfordringarna upptas i balansen under icke räntebärande fordringar och redovisas i punkt 6 Noter till balansräkningen. Saga Furs -koncernen gör leveranskontrakt med både inhemska och utländska skinnleverantörer, via vilka leverantörerna förbinder sig att leverera ett visst antal skinn till försäljning. Mot dessa leveranskontrakt samt eventuella tilläggssäkerheter får leverantörerna förskottsfinansiering i enlighet med vid ifrågavarande tidpunkt gällande villkor redan före skinnen levereras. Skinnleverantörerna kan erhålla förskottsfinansiering även i det skedet då skinnen har levererats till koncernen. Dessa räntebärande farmarfordringar upptas som en egen post i balansen. Saga Furs -koncernen beviljar även skinnleverantörerna långfristig finansiering för att finansiera investeringar mot fleråriga leveranskontrakt och tilläggssäkerheter. Farmarfordringarna upptas som långfristiga om förfallodagen infaller mer än 12 månader efter bokslutsdagen. 20 bokslut