KoncernboKslut, IFrs Koncernen bedömer nedskrivningen av fordringarna i samband med varje bokslut. Nedskrivningsförluster redovisas då det finns objektiv bevisföring på att fordran inte kan indrivas i sin helhet. Ifall nedskrivningsförlusten minskar under en senare räkenskapsperiod och minskningen objektivt kan anses hänföra sig till en händelse som inträffat efter nedskrivningen, återtas den redovisade förlusten och påförs resultatet. Nedskrivningsförluster från köparfordringarna upptas i resultaträkningen under Övriga rörelsekostnader och nedskrivningsförlusterna från farmarfordringar och övriga fordringar under Finansiella kostnader. Finansiella tillgångar och finansieringsskulder avdras från varandra och uppvisas netto i balansen i sådana fall då bolaget vid tidpunkten för bokslutet har en lagstadgad rätt att kvittera de bokförda summorna och bolaget har för avsikt att redovisa transaktionen till nettobelopp. Försäljningsfordringar och erhållna förskott från kunder har redovisats netto i balansen, som är uppgjord enligt IFRS-principerna. Likvida medel De likvida medlen omfattar kontanta medel och kortfristiga bankdepositioner. På grund av den korta löptiden anses de likvida medlens gängse värde motsvara bokföringsvärdet. Räntebärande skulder Räntebärande skulder är upptagna i balansen till anskaffningsvärdet, som motsvarar skuldens gängse värde vid anskaffningstidpunkten. Långfristiga skulder förfaller efter mer än 12 månader och löptiden för kortfristiga skulder understiger 12 månader. Pensionsförbindelser Koncernens mest centrala pensionsarrangemang är det finska lagstadgade ArPL-pensionsskyddet som är ordnat via ett försäkringsbolag. Det via försäkringsbolaget ordnade ArPL-pensionsskyddet är ett avgiftsbestämt arrangemang. De utländska dotterbolagen har ordnat personalens pensionsarrangemang enligt den lokala lagstiftningen eller arbetskontrakten. Dessutom har koncernen avgiftbestämda gruppensionsförsäkringar för vissa specifika personalgrupper samt en förmånsbestämd gruppensionsförsäkring för verkställande direktören och dennes suppleant. I förmånsbestämda arrangemang erlägger koncernen antingen obligatoriska, avtalsbaserade eller frivilliga betalningar till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringar. Koncernen har inte några andra förpliktelser förutom dessa betalningar. De erlagda betalningarna upptas som kostnader för arbetsförmåner när de förfaller till betalning. Förskottsbetalningar upptas som tillgångar i balansen till den mån de kan återfås som återbetalningar eller som avdrag från kommande betalningar. Avsättningar En avsättning bokförs då koncernen som följd av en tidigare händelse har en juridisk eller faktisk förpliktelse, det är sannolikt att en betalningsskyldighet uppstår och skyldighetens storlek kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Koncernen har inte bokfört några avsättningar under rapporterings erioden. p Inkomstskatter Inkomstskatter i resultaträkningen består av skatter som baserar sig på räkenskapsperiodens beskattningsbara inkomster samt latenta skatter. Skatter som baserar sig på beskattningsbara inkomster under räkenskapsperioden beräknas på basen av den beskattningsbara inkomsten enligt gällande skattesats i respektive land. Skatterna justeras med eventuella skatter som hänför sig till föregående räkenskapsperioder. Latenta skatter beräknas på alla temporära skillnader mellan bokföringsvärdet och beskattningsvärdet. De största temporära skillnaderna uppstår av värdering och av- skrivning av materiella anläggningstillgångar. De latenta skatterna har beräknats med hjälp av de skattesatser som fastställts före bokslutsdagen. Den latenta skattefordran redovisas endast i den mån det är sannolikt, att det i framtiden uppstår beskattningsbara inkomster mot vilka den temporära skillnaden kan utnyttjas. Förändringar i skattesatserna påförs resultatet. Bokslutsprinciper som förutsätter bedömning av ledningen samt centrala osäkerhetsfaktorer i anslutning till bedömningarna Vid uppgörandet av bokslutet är det nödvändigt att göra bedömningar och antaganden om framtiden, vilkas slutliga utfall kan avvika från gjorda bedömningar och antaganden. Dessutom är det nödvändigt att bedöma hur principerna för uppgörande av bokslut skall tillämpas. Bedömningarna baserar sig på ledningens bästa uppfattning vid bokslutstidpunkten. Eventuella förändringar i bedömningarna och antagandena redovisas under den räkenskapsperiod under vilken bedömningen eller antagandet korrigeras. De centrala antaganden om framtiden och sådana osäkerhetsfaktorer som hänför sig till på bokslutsdagen gjorda bedömningar, vilka medför risk för en betydande förändring av bokföringsvärdet på medel och skulder under koncernens inkommande räkenskapsperiod, hänför sig till nedskrivningar av köpar- och farmarfordringarna samt till de antaganden om kommande kassaflöden som gjorts vid bedömningen av nedskrivningsbehovet från Saga-varumärkena. Tillämpning av nya och förändrade IFRS-standarder Nedanstående standarder, tolkningar eller förändringar har publicerats men har ännu 21 bokslut