KoncernboKslut, IFrs inte trätt i kraft och koncernen har inte tilllämpat dessa stadganden före ikraftträdandet. IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar i bokslutet (träder i kraft under räkenskapsperioder som inleds den 1.7.2012 eller senare): Förändringen medför större insyn i redovisningen av affärstransaktioner gällande överlåtelse av finansiella instrument och förbättrar användarnas möjligheter att få en uppfattning om de risker som hänför sig till överlåtelsen av de finansiella instrumenten och hur ifrågavarande risker inverkar på bolagets ekonomiska ställning, framför allt då det är fråga om en värdepapperisering av finansiella tillgångar. Förändringen har godkänts för tillämpning inom EU. IAS 12 Inkomstskatter (träder i kraft under räkenskapsperioder som inleds den 1.1.2012 eller senare): Tidigare krävdes enligt IAS 12 att samfund skulle uppskatta hur stor del av det redovisade värdet på i balansen till gängse värde upptagna poster ackumuleras genom kontinuerlig användning (t.ex. hyresintäkter) och hur stor del utgörs av försäljning av tillgången. Enligt förändringen förutsätts det redovisade värdet på vissa i balansen till gängse värde upptagna poster per se ackumuleras via försäljning av tillgången. Axiomet tillämpas på latenta skatter som uppstår av fastighetsinvesteringar, materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar som värderas enligt gängse värdemetoden eller omvärderingsmetoden. Förändringen har ännu inte godkänts för tillämpning inom EU. IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (träder i kraft under räkenskapsperioder som inleds den 1.7.2012 eller senare): Den mest centrala förändringen är kravet att övriga poster i totalresultatet grupperas i enlighet med om dessa eventuellt i ett senare skede påförs resultatet under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Förändringen bedöms inte ha inverkan på koncernbokslu- tet. Standarden har godkänts för tillämpning inom EU. IAS 19 Ersättning till anställda (träder i kraft under räkenskapsperioder som inleds den 1.1.2012 eller senare): Förändringen medför att samtliga försäkringsmatematiska vinster och förluster i fortsättningen omedelbart bör redovisas under totalresultatet, dvs. den s.k. rörmetoden upphör och den finansiella kostnaden beräknas på basen av nettofonderingen. Förändringen bedöms inte ha inverkan på kommande bokslut. Förändringen har godkänts för tillämpning inom EU. IFRS 9 Finansiella instrument (ikraftträdandet ännu öppet): IFRS 9 är det första skedet i en process vars målsättning är att ersätta IAS 39 med en ny standard. De finansiella medlen uppdelas i två huvudgrupper enligt värderingen: Sådana som värderas till den periodiserade anskaffningsutgiften och sådana som värderas till gängse värde. Klassificeringen beror på företagets affärsverksamhetsmodell och på de kontraktsbaserade penningflödenas egenskaper. De i IAS 39 ingående anvisningarna om nedskrivningar och säkringsredovisning förblir i kraft. I enlighet med den nya standarden bör redovisningen och värderingen av de finansiella skulderna förbli oförändrade, undantaget sådana finansiella skulder på vilka tillämpas gängse värdeoptionen. Standarden har ännu inte godkänts för tillämpning inom EU. IFRS 10 Koncernbokslut (träder i kraft under räkenskapsperioder som inleds den 1.1.2013 eller senare): I enlighet med gällande principer definierar standarden bestämmandeinflytandet som den centrala faktor som avgör om en enhet bör inkorporeras i koncernbokslutet. Dessutom ger standarden ytterligare vägledning gällande definitionen av bestämmandeinflytande i sådana fall det är svårt att avgöra. Enligt preliminära uppskattningar orsakar stan- darden inga ändringar i koncernstrukturen. Standarden har ännu inte godkänts för tilllämpning inom EU. IFRS 11 Gemensamma arrangemang (träder i kraft under räkenskapsperioder som inleds den 1.1.2013 eller senare): Vid redovisningen av gemensamma arrangemang betonar standarden mer därav följande rättigheter och skyldigheter än den rättsliga formen (som det nuvarande regelverket). Därutöver förutsätter standarden att vid rapporteringen av gemensamma arrangemang enbart används kapitalandelsmetoden; det tidigare alternativet den proportionella klyvningsmetoden är inte längre tillåten. Enligt preliminära uppskattningar orsakar standarden inga ändringar i koncernstrukturen. Standarden har ännu inte godkänts för tillämpning inom EU. IFRS 12 Upplysningar i bokslutet om andelar i andra samfund (träder i kraft under räkenskapsperioder som inleds den 1.1.2013 eller senare): Standarden sammanfattar samtliga krav på bokslutsnoter om olika andelar i andra samfund, inklusive dotterbolag, gemensamma arrangemang, enheter grundade för särskilda ändamål och övriga, icke i balansen ingående bolag. Standarden har ännu inte godkänts för tillämpning inom EU. IFRS 13 Definition på gängse värde (träder i kraft under räkenskapsperioder som inleds den 1.1.2013 eller senare): Standarden förenhetligar och minskar komplexiteten då den ger en exakt definition på gängse värde och i samma standard kombinerar definitionen på gängse värde samt nödvändiga noter. Kraven utvidgar inte användningen av modellen för gängse värde, men reglerar dess tillämpning i sådana fall då användningen är tillåten eller krävs i någon annan standard. Standarden har ännu inte godkänts för tillämpning inom EU. 22 bokslut