koncernbokslut, IFrs Noter till balansräkningen 1. Materiella tillgångar 2011/2012 Mark- och vattenområden Anskaffningsutgift 1.9. Ökningar Anskaffningsutgift 31.8. Byggnader och konstruktioner Anskaffningsutgift 1.9. Ökningar Anskaffningsutgift 31.8. Ackumulerade avskrivningar 1.9. Avskrivningar Ackumulerade avskrivningar 31.8. Bokföringsvärde 31.8. Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift 1.9. Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift 31.8. Ackumulerade avskrivningar 1.9. Ackumulerade avskrivningar på minskningar Avskrivningar Ackumulerade avskrivningar 31.8. Bokföringsvärde 31.8. Övriga materiella tillgångar Anskaffningsutgift 1.9. = 31.8. Ackumulerade avskrivningar 1.9. Avskrivningar Ackumulerade avskrivningar 31.8. Bokföringsvärde 31.8. 1 595 872 43 333 1 639 205 2010/2011 1 595 872 0 1 595 872 42 515 469 2 435 806 44 951 275 -22 491 129 -1 265 828 -23 756 958 21 194 317 37 185 083 5 330 386 42 515 469 -21 418 285 -1 072 844 -22 491 129 20 024 339 22 999 949 1 789 830 -114 226 24 675 553 -18 538 783 20 916 -1 443 728 -19 961 595 4 713 958 22 210 729 886 983 -97 764 22 999 949 -17 236 189 45 978 -1 348 572 -18 538 783 4 461 166 95 057 -25 349 -9 506 -34 854 60 203 95 057 -15 843 -9 506 -25 349 69 708 De övriga materiella tillgångarna består av den icke-avskrivna anskaffningsutgiften på kostnaderna för asfalteringen av gårdsområdet. Förskott och pågående nyanläggningar 2011/2012 Anskaffningsutgift 1.9. Ökningar Minskningar Bokföringsvärde 31.8. Materiella tillgångar totalt 1 481 277 748 136 -1 481 277 748 136 28 355 820 2010/2011 795 667 1 481 277 -795 667 1 481 277 27 632 362 23 bokslut