koncernbokslut, IFrs 2. Immateriella tillgångar 2011/2012 Immateriella rättigheter Anskaffningsutgift 1.9. Ökningar Anskaffningsutgift 31.8. Ackumulerade avskrivningar 1.9. Avskrivningar Ackumulerade avskrivningar 31.8. Bokföringsvärde 31.8. Övriga immateriella tillgångar Anskaffningsutgift 1.9. Ökningar Anskaffningsutgift 31.8. Ackumulerade avskrivningar 1.9. Avskrivningar Ackumulerade avskrivningar 31.8. Bokföringsvärde 31.8. Förskottsbetalningar Anskaffningsutgift 1.9. Ökningar Minskningar Bokföringsvärde 31.8. Immateriella tillgångar totalt 55 402 684 484 0 739 886 3 300 738 16 935 55 402 -16 935 55 402 2 415 244 16 115 423 531 478 16 646 901 -15 255 581 -496 405 -15 751 986 894 915 15 688 315 427 108 16 115 423 -14 872 118 -383 463 -15 255 581 859 842 1 500 000 258 853 1 758 853 0 -92 916 -92 916 1 665 937 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 2010/2011 De övriga immateriella rättigheterna består av SAGA-varumärken och programlisenser. De övriga immateriella tillgångarna består av den icke-avskrivna anskaffningsutgiften på kostnaderna för it-applikationer. Vid nedskrivningsprövningen testas koncernens balansvärden mot koncernens totala kassaflöde. Försäljningens ökning: Kassaflödesprognoserna baserar sig på av ledningen godkända prognoser, vilka omfattar en period på fem år. Prognoserna baserar sig på budgeten för räkenskapsperioden 2012/2013 och den prognostiserade genomsnittliga affärsverksamhetsnivån. De efterföljande kassaflödena extrapoleras med hjälp av en konstant tillväxtfaktor på 1,0 %. Lönsamhetsnivån baserar sig på föregående års nivå och bolagets budget för det kommande året. Som diskonteringsränta har använts tio procent. Räntan har fastställts före skatt. Nedskrivningsprövningen ledde inte till en situation att värdet på de ackumulerade penningmedlen skulle understiga bokföringsvärdet. 24 bokslut