koncernbokslut, IFrs Vid beräkningen av nyttjandevärdet har använts följande centrala variabler: Försäljningens utveckling, lönsamheten, förändringar i kassaflödet samt diskonteringsräntan. Ifall omsättningen är på den prognosticerade nivån och lönsamheten försvagas med tio procentenheter jämfört med prognoserna, och/eller lönsamhetsnivån förblir oförändrad medan omsättningen under perioden 2013–2017 minskar med 16 procent jämfört med prognoserna, blir värdet av de ackumulerade penningmedlen lika stort som bokföringsvärdet. Förändringen av den använda diskonteringsräntan har inte i praktiken inverkar på prövningens slutresultat. 3. Placeringar tillgängliga för försäljning 2011/2012 Offentligt noterade aktier tillgängliga för försäljning Anskaffningsutgift 1.9. Värdeförändring under räkenskapsperioden Bokföringsvärde 31.8. Icke-noterade aktier och andelar tillgängliga för försäljning Anskaffningsutgift 1.9. Förändring under räkenskapsperioden Bokföringsvärde 31.8. Placeringar tillgängliga för försäljning totalt 2010/2011 245 588 34 299 279 887 260 406 -14 819 245 588 222 067 9 700 231 767 511 654 222 067 0 222 067 467 655 I de icke-noterade aktierna och andelarna ingår bostadsaktier som berättigar till innehav av två bostäder, 199 757 euro. Bostädernas sammanlagda areal är 187 kvadratsmeter och de används som tjänstebostäder för koncernens anställda. Eftersom det enligt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och miljöministeriet under de senaste 12 månaderna endast har sålts 17 liknande bostäder på hela det motsvarande området, har bostadsaktierna värderats till anskaffningspriset. Kvadratmeterpriset för de förverkligade affärerna har varierat mellan 1 540 och 3 411 euro. Även de övriga icke noterade aktierna och andelarna har värderats till anskaffningspriset, eftersom tillförlitliga handelspriser på liknande tillgångar inte har varit tillgängliga. 4. Långfristiga fordringar De långfristiga farmarfordringarna utgörs av finansiering som beviljats skinnproducenterna för investeringar, mot vilken skinnproducenterna har förbundit sig att under 2–7 år leverera sin skinnproduktion till bolaget. Fordringarna beräknas fördela sig enligt maturitet enligt följande: Farmarfordringar Förfaller inom 1–2 år Förfaller inom 2–5 år 2011/2012 1 481 225 1 200 415 2 681 640 2010/2011 830 481 973 801 1 804 282 25 bokslut