koncernbokslut, IFrs 8. Eget kapital Aktiekapital Antal aktier, 1.000 st. A-serien 1.9.2011 31.8.2012 1.9.2010 31.8.2011 900 900 900 900 C-serien 2 700 2 700 2 700 2 700 Totalt 3 600 3 600 3 600 3 600 Aktiekapital EUR 1.000 7 200 7 200 7 200 7 200 Överkursfond EUR 1.000 254 254 254 254 Totalt EUR 1.000 7 454 7 454 7 454 7 454 A-aktiernas antal är högst 2 500 000 styck och C-aktierna antal är högst 7 500 000 styck. A-aktie har 12 röster och C-aktie en röst. Aktiernas nominella värde är två euro och koncernens maximala aktiekapital är 16 000 000 euro. Samtliga emitterade aktier är betalda i sin helhet. C-aktierna har företräde över A-aktierna att erhålla en årlig på basen av de utdelningsbara medlen utbetalad dividend vars storlek är sju procent av aktiernas nominella värde, om inte bolagsstämman besluter om utdelandet av en högre dividend. I fall sådan dividend något år inte kan utdelas, har aktierna med förmånsrätt rätt att ur de utdelningsbara medlen därpåföljande år erhålla utebliven dividend före dividend kan utdelas till A-aktierna. Om A-aktie via annat fång än arv, testamente eller giftorätt övergår till en organisation eller person som inte tidigare hör till bolaget, bör mottagaren inom 14 dagar från övergången skriftligen meddela därom till styrelsen, vilken ofördröjligen bör meddela aktieägarna om övergången via en annons som bör publiceras i minst tre dagstidningar som ges ut i Helsingfors stad och som sprids inom bolagets verksamhetsområde. Aktieägarna har rätt att inom en månad från publicerandet lösa in aktien till i senaste bokslut noterat värde. Dividender Efter bokslutsdagen har styrelsen beslutat föreslå att i dividend utdelas 2,10 euro/aktie. Fonder under eget kapital Överkursfond I överkursfonden redovisas i samband med aktieemissioner inbetalda medel som överstiger aktiens nominella värde. Övriga fonder Övriga fonder är huvudsakligen grundade av bolagsstämman och tillväxer på basen av bolagsstämmans beslut. De består av reservfonden (12 230 000 euro) samt konjunkturfonden (2 090 000 euro). I enlighet med Saga Furs Oyj:s bolagsordning bör 10 procent av bolagets resultat överföras till konjunkturfonden. Värdeförändringsfond I värdeförändringsfonden redovisas förändringar i gängse värdet på placeringar som är tillgängliga för försäljning. Omräkningsdifferenser Omräkningsdifferenser utgörs av de omräkningsdifferenser som uppstår vid konverteringen av de utländska enheternas bokslut. 27 bokslut