INNEHÅLL StyrELSENS vErkSamHEtSbErättELSE • Koncernstruktur • Översikt av affärsverksamheten • Förmedlingsförsäljning under räkenskapsperioden 1.9.2011–31.8.2012 • Marknadsföring och intressebevakning • Det ekonomiska läget och de mest centrala nyckeltalen • Investeringar • Forsknings- och utvecklingsverksamhet • Finansiering och likviditet • Personal • Risker och osäkerhetsfaktorer inom affärsverksamheten • Miljöärenden och företagsansvar • Förvaltningsprinciper • Bolagsstämmor • Styrelse, ledning och revisorer • Aktier och aktiekapital • Väsentliga händelser efter utgången av räkenskapsperioden • Bedömning av affärsverksamhetens utveckling under innevarande räkenskapsperiod 12 SIda 2 2 3 5 5 6 6 6 8 9 10 10 11 11 11 12 bOkSLUt • Koncernbalans, IFRS • Rapport över totalresultat, IFRS • Koncernens kassaflödesanalys, IFRS • Kalkyl över förändringar i eget kapital, IFRS • Noter till koncernbokslutet, IFRS • Relationstal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling • Relationstal per aktie • Beräkningsgrunderna för nyckeltalen • Moderbolagets balans, FAS • Moderbolagets resultaträkning, FAS • Moderbolagets kassaflödesanalys, FAS • Noter till moderbolagets bokslut FAS • Aktier och aktieägare • Styrelsens förslag till utdelning • Revisionsberättelse 13 15 16 17 18 44 44 45 46 48 49 50 60 63 64 1