koncernbokslut, IFrs Långfristiga skulder 9. Latent skattefordran och skatteskuld 1.9.2011 Bokfört i resultaträkningen Upptaget under eget kapital 31.8.2012 Latenta skatteskulder Ackumulerad avskrivningsdifferens Skillnaden mellan bokföringsmässigt och skattemässigt värde av anläggningstillgångar Avskrivningar på varumärket Placeringar tillgängliga för försäljning värderade till gängse värde Totalt Latenta skatter totalt (netto) 1 841 124 -118 380 0 1 722 744 897 679 39 000 54 059 2 831 863 2 831 863 19 548 34 500 0 -64 332 -64 332 -121 095 0 5 284 -115 811 -115 811 796 132 73 500 59 344 2 651 720 2 651 720 1.9.2010 Bokfört i resultaträkningen Upptaget under eget kapital 31.8.2011 Latenta skattefordringar Skillnaden mellan bokföringsmässigt och skattemässigt värde av anläggningstillgångar Finansieringsleasingtillgångar Totalt 0 252 252 0 -252 -252 0 0 0 0 0 0 1.9.2010 Bokfört i resultaträkningen -44 071 Upptaget under eget kapital 31.8.2011 Latenta skatteskulder Ackumulerad avskrivningsdifferens Skillnaden mellan bokföringsmässigt och skattemässigt värde av anläggningstillgångar Avskrivningar på varumärken Placeringar tillgängliga för försäljning värderade till gängse värde Totalt Latenta skatter totalt (netto) 1 885 195 1 841 124 950 484 0 57 912 2 893 592 2 893 339 -52 805 39 000 0 -57 875 -57 623 -3 853 -3 853 -3 853 897 679 39 000 54 059 2 831 863 2 831 863 Koncernen har inga sådana outnyttjade skattemässiga förluster mot vilka inte har bokförts latenta skattefordringar. 28 bokslut