koncernbokslut, IFrs Kortfristiga skulder 10. Räntebärande skulder 31.8.2012 Banklån Skulder till farmare Övriga kortfristiga skulder Räntebärande skulder totalt 6 877 061 29 255 680 5 222 376 41 355 117 31.8.2011 3 455 851 21 356 231 4 644 788 29 456 868 Skulder till farmare Skinnleverantörerna har möjlighet att om de så önskar lämna sin redovisning eller del därav hos bolaget. Mot till bolaget lämnade redovisningsmedel betalas en ränta som baserar sig på de korta marknadsräntorna. Räntefotens variationsbredd för räntebärande skulder, % 31.8.2012 Banklån Skulder till farmare Övriga kortfristiga skulder 1,65%–3,50% 0,00%–1,50% 1,75% 31.8.2011 2,485%–3,66% 0,00%–1,75% 2,25 % 11. Leverantörsskulder och övriga skulder 31.8.2012 Leverantörsskulder Erhållna förskott Resultatregleringar Övriga skulder Leverantörsskulder och övriga skulder totalt Resultatregleringar Räntor Löner och socialkostnader Övriga resultatregleringar Resultatregleringar totalt 1 321 485 9 169 971 4 882 156 5 812 609 21 186 221 31.8.2011 1 438 223 5 460 643 5 825 827 4 864 505 17 589 198 97 363 2 127 866 2 656 928 4 882 156 85 713 2 802 901 2 937 212 5 825 826 29 bokslut