koncernbokslut, IFrs 12. Gängse värde på finansiella medel och skulder enligt värderingsgrupp 31.8.2012 Lån och övriga fordringar Finansiella medel tillgängliga för försäljning Finansiella Finansiella medel och medel och skulder som skulder som är innehas för upptagna till handel det periodiserade anskaffningspriset Balans posternas bokföringsvärden Gängse värdet Långfristiga finansiella medel Placeringar som kan säljas Långfristiga farmarfordringar Kortfristiga finansiella medel Räntebärande köparfordringar Räntebärande farmarfordringar Räntefria fordringar Bokföringsvärde per värderingsgrupp 511 654 2 681 640 511 654 2 681 640 511 654 2 513 563 45 540 166 26 538 592 12 737 939 87 498 337 511 654 148 513 148 513 45 540 166 26 538 592 12 886 452 88 158 504 45 540 166 26 538 592 12 886 452 87 990 427 Kortfristiga finansiella medel Räntebärande skulder Leverantörskulder och övriga skulder Bokföringsvärde per värderingsgrupp 0 41 355 117 21 186 221 62 541 338 41 355 117 21 186 221 62 541 338 41 355 117 21 186 221 62 541 338 De kortfristiga finansiella medlen och skulderna är upptagna till bokföringsvärdet som motsvarar det gängse värdet. Finansiella medel och skulder värderade till gängse pris rangordnade enligt värderingshierarki Gängse värde 31.8.2012 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Aktier tillgängliga för försäljning Derivativer som innehas för handel 279 887 Totalt 279 887 148 513 148 513 Nivå 1: Det gängse värdet är baserat på noterade priser på de aktiva marknaderna. Nivå 2: Det gängse värdet är baserat på värderingstekniker, vars parametrar är tillgängliga på marknaderna. Nivå 3: Det gängse värdet är baserat på värderingstekniker, vars parametrar inte är tillgängliga på marknaderna. Av aktierna tillgängliga för försäljning har aktier till ett värde om 231 767 euro upptagits till anskaffningspriset, eftersom ett tillförlitligt gängse värde inte är tillgängligt. 30 bokslut