koncernbokslut, IFrs 31.8.2011 Lån och övriga fordringar Finansiella medel tillgängliga för försäljning Finansiella medel och skulder som innehas för handel Finansiella medel och skulder som är upptagna till det periodiserade anskaffningspriset Balans posternas bokföringsvärden Gängse värdet Långfristiga finansiella medel Placeringar som kan säljas Långfristiga farmarfordringa Kortfristiga finansiella medel Räntebärande köparfordringar Räntebärande farmarfordringar Räntefria fordringar Bokföringsvärde per värderingsgrupp 467 655 1 804 282 467 655 1 804 282 467 655 1 705 141 40 290 614 27 822 795 7 475 762 77 393 453 467 655 0 40 290 614 27 822 795 7 475 762 77 861 108 40 290 614 27 822 795 7 475 762 77 761 967 Kortfristiga finansiella medel Räntebärande skulder Leverantörskulder och övriga skulder Bokföringsvärde per värderingsgrupp 29 456 869 17 568 675 47 025 544 29 456 869 17 589 198 47 046 068 29 456 869 17 589 198 47 046 068 20 523 20 523 De kortfristiga finansiella medlen och skulderna är upptagna till bokföringsvärdet som motsvarar det gängse värdet. Finansiella medel och skulder värderade till gängse pris rangordnade enligt värderingshierarki Gängse värde 31.8.2011 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Aktier tillgängliga för försäljning Derivativer som innehas för handel 245 588 Totalt 245 588 -20 523 -20 523 Nivå 1: Det gängse värdet är baserat på noterade priser på de aktiva marknaderna. Nivå 2: Det gängse värdet är baserat på värderingstekniker, vars parametrar är tillgängliga på marknaderna. Nivå 3: Det gängse värdet är baserat på värderingstekniker, vars parametrar inte är tillgängliga på marknaderna. Av aktierna tillgängliga för försäljning har aktier till ett värde om 222 067 euro upptagits till anskaffningspriset, eftersom ett tillförlitligt gängse värde inte är tillgängligt. 31 bokslut