koncernbokslut, IFrs 13. Övriga hyreskontrakt 2011/2012 Koncernen som hyrestagare Minimihyror som betalas på basis av bindande hyreskontrakt för affärslokaler Inom ett år Senare än ett år men inom fem år 799 766 360 000 758 791 360 000 2010/2011 Noter till resultaträkningen 14. Segmentinformation Verksamhetssegment Saga Furs -koncernens affärsverksamhetssegment är sortering och förmedlingsförsäljning av skinn, vilket täcker koncernens hela affärsverksamhet. Vid bedömningen av affärsverksamheternas lönsamhet använder bolaget rörelseresultatet. Geografisk information Omsättningens fördelning enligt geografiskt läge presenteras enligt kundernas geografiska läge och medlens fördelning enligt medlens läge Geografisk information 1.9.2011–31.8.2012 EUR 1.000 Fjärran Östern Europa Nordamerika 6 754 1 458 Övriga Totalt Försäljningens värde Omsättning Segmentets tillgångar Investeringar 508 911 28 205 102 214 26 755 145 432 5 011 77 312 3 659 695 190 60 076 145 432 5 011 Geografisk information 1.9.2010–31.8.2011 EUR 1.000 Fjärran Östern Europa Nordamerika 4 509 1 074 Övriga Totalt Försäljningens värde Omsättning Segmentets tillgångar Investeringar 412 377 23 825 99 615 25 456 119 396 8 865 78 176 3 738 594 677 54 094 119 396 8 865 32 bokslut