koncernbokslut, IFrs 15. Övriga rörelseintäkter 2011/2012 Hyresintäkter Returnerade kreditförluster från köpare Försäljningsvinster av anläggningstillgångar Övriga intäkter Övriga rörelseintäkter totalt 222 207 19 513 32 060 36 866 310 647 2010/2011 218 381 806 221 47 505 74 830 1 146 937 16. Användning av material och förnödenheter 2011/2012 Material- och förnödenhetsinköp Förändring i lager på färdiga och halvfärdiga produkter Användning av material och förnödenheter totalt -3 734 247 722 492 -3 011 754 2010/2011 -2 591 224 154 079 -2 437 145 17. Kostnader för löner och anställningsförmåner 2011/2012 Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Kostnader för löner och anställningsförmåner totalt Personal i genomsnitt Fast anställda Anställda enligt tidsbundna avtal Totalt Antalet personal i slutet av räkenskapsperioden -13 075 519 -1 848 114 -744 559 -15 668 192 2010/2011 -12 843 956 -2 341 954 -778 501 -15 964 411 141 174 315 154 130 179 309 197 18. Avskrivningar och nedskrivningar 2011/2012 Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Totalt Immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar med lång verkningstid Avskrivningar och nedskrivningar totalt 2010/2011 -1 265 828 -1 443 728 -9 506 -2 719 062 -1 069 382 -1 348 572 -9 506 -2 427 460 -579 816 -3 298 878 -383 462 -2 810 922 33 bokslut