koncernbokslut, IFrs 19. Övriga rörelsekostnader 2011/2012 Marknadsföring, försäljningsfrämjande och intressebevakning Anskaffning av skinn samt logistik Övriga kostnader Övriga rörelsekostnader totalt -6 283 350 -4 535 055 -10 434 133 -21 252 538 2010/2011 -6 276 387 -4 177 593 -8 457 835 -18 911 815 Revisionsarvode Revision Övriga arvoden Totalt -107 348 -59 785 -167 133 -106 106 -23 972 -130 078 20. Finansiella intäkter 2011/2012 Ränteintäkter från lån och övriga fordringar Returnerade dividender Valutakursvinster Dividendinkomster från försäljningsbara placeringar Övriga finansiella intäkter Finansiella intäkter totalt 4 938 783 63 992 426 731 28 375 936 932 6 394 813 2010/2011 4 094 701 41 254 172 905 23 390 54 173 4 386 423 21. Finansiella kostnader 2011/2012 Räntekostnader för finansiella skulder periodiserade till anskaffningspris Kreditförluster Övriga finansiella kostnader Finansiella kostnader totalt 2010/2011 -861 665 -144 360 -86 038 -1 092 063 -690 331 -24 824 -80 848 -796 004 Alla valutakursändringar har upptagits i resultaträkningen under finansiella intäkter (valutakursvinster) eller finansiella kostnader (valutakursförluster). 34 bokslut