koncernbokslut, IFrs 22. Inkomstskatt 2011/2012 Skatter som grundar sig på räkenskapsperiodens resultat Skatter från föregående räkenskapsperioder Latenta skatter Inkomstskatt totalt Avstämning av resultaträkningens skattekostnad och skatterna beräknade enligt koncernens skattesats i hemlandet (24,5 %): Resultat före skatt Skatterna räknade enligt hemlandets skattesats Effekt av andra skattesatser för utländska dotterbolag Härrör till förändringar i samfundsskattestocken Skatter från föregående räkenskapsperioder Skattefria intäkter Ej avdragsgilla kostnader Tillfälliga skillnader Skatter i resultaträkningen 22 458 205 5 502 717 17 068 -160 258 52 578 -8 359 42 749 117 602 5 564 097 18 707 415 4 863 928 4 973 0 -4 709 -6 084 14 064 12 709 4 884 881 -5 575 851 -52 578 64 332 -5 564 097 2010/2011 -4 947 353 4 849 57 623 -4 884 881 23. Resultat per aktie 2011/2012 Räkenskapsperiodens vinst Aktieantalets vägda medeltal Resultat per aktie, euro 16 894 108 3 600 000 4,69 2010/2011 13 822 534 3 600 000 3,84 35 bokslut