koncernbokslut, IFrs Övriga noter 24. Hantering av de finansiella riskerna Hantering av de finansiella riskerna Till Saga Furs Oyj:s affärsverksamhet hänför sig olika finansiella risker. Bakom risktagandet ligger affärsmässiga orsaker, såsom kreditförlustrisker, som tas i avsikt att öka antalet mottagna eller sålda skinn eller för att höja de priser som erhålls för skinnen. Saga Furs Oyj:s finansierings- och ekonomiavdelningar, som ansvarar för hanteringen av de finansiella riskerna, strävar att minska de ogynnsamma inverkningar eventuella finansiella risker kan ha på bolagets ekonomiska resultat i enlighet med styrelsens anvisningar. Bolaget strävar att relatera de finansiella riskerna till bolagets eget kapital, utdelningsbara medel och resultat före skatter. Kreditrisker och övriga motpartsrisker Skinnleverantörer - uppfödningsförskott Saga Furs -koncernen gör leveranskontrakt med både inhemska och utländska skinnleverantörer, via vilka leverantörerna förbinder sig att leverera ett visst antal skinn till försäljning. Mot dessa leveranskontrakt samt eventuella tilläggssäkerheter får leverantörerna förskottsfinansiering i enlighet med vid ifrågavarande tidpunkt gällande villkor redan före skinnen levereras. Till denna s.k. uppfödningsfinansiering hänför sig en klar kreditförlustrisk ända tills de kontraktsenliga skinnen har levererats till bolaget. Till skinnen hänför sig även en viss prisrisk ifall de levererade skinnen inte till kvalitet/storlek motsvarar de skinn som leverantören tidigare levererat och den mot skinnen beviljade finansieringen visar sig vara alltför hög så, att försäljningspriset inte täcker förskottsbetalningarna och upplupna räntor. Styrelsen fastslår årligen storleken på den uppfödningsfinansiering som beviljas per skinn och risken för eventuella kredit- och prisrisker minskas genom att man strävar att dimensionera förskottsfinansieringen till 50–60 procent av skinnleverantörernas specifika prisnivå under föregående säsong. Styrelsen fastslår även kriterierna för beviljandet av uppfödningsfinansieringen. Under uppfödningsfinansieringsperioden erhåller styrelsen rapporter om antalet förskottsfinansieringsavtal och den till dem hörande finansieringen. Styrelsen får med jämna mellanrum rapporter om de största fordringarna och de till dem hörande ökande riskerna. I samband med delårsrapporterna och bokslutet bedöms sannolikheten för eventuella kreditförluster och behovet av nedskrivningar. Skinnleverantörer - skinnförskott Skinnleverantörerna har möjlighet att erhålla s.k. skinnförskottsfinansiering efter att skinnen har levererats till Saga Furs Oyj. Skinnförskottsfinansieringen består av ett skinnförskott som uppgår till samma belopp som uppfödningsförskottet samt därutöver av ett tilläggsförskott. Gällande skinnförskotten utgör de levererade skinnen pant och bolagets kreditförlustrisk utgörs till denna del av prisrisken, dvs. att priset på de sålda skinnen inte räcker för att täcka förskottsbetalningarna och upplupna räntor. Bolaget minskar denna prisrisk genom att dimensionera skinnförskottsfinansieringen så att inte ens stora prisfluktuationer leder till att en förlust realiseras, dvs. till 60-70% av den uppskattade prisnivån. Styrelsen fastslår årligen storleken på den skinnförskottsfinansiering som beviljas per skinn och justerar den om marknadsläget så kräver. I samband med delårsrapporterna och bokslutet bedöms sannolikheten för eventuella kreditförluster och behovet av nedskrivningar. Skinnleverantörer - långfristiga fordringar De långfristiga fordringarna är en finansiering som bolaget beviljar producenterna för investeringar, mot finansieringen binder sig producenterna att leverera sin skinnproduktion till bolaget under 2–7 år. Förutom skinn utgör alltid fastighetsinteckningar ytterligare garanti för fordringarna. Skinnleverantörer - fordringar totalt Under räkenskapsperioden var farmarfordringarna som högst i januari 2012 då de uppgick till 97,3 miljoner euro (77,4 miljoner i april 2011). 36 bokslut