koncernbokslut, IFrs Per den 31.8.2012 fördelades farmarfordringarna i långfristiga farmarfordringar och uppfödningsförskottsfordringar samt övriga farmarfordringar enligt följande: 31.8.2012 Långfristiga farmarfordringar Uppfödningsförskottsfordringar Övriga farmarfordringar Farmarfordringar totalt 2 681 640 18 504 377 8 034 215 29 220 232 31.8.2011 1 804 282 18 819 172 9 003 624 29 627 078 De långfristiga farmarfordringarnas beräknade fördelning enligt maturitet 31.8.2012: 2013/2014 1 129 600 2014/2015 1 043 390 2015– 508 650 Totalt 2 681 640 Farmarfordringar De periodiserade ränteintäkterna som hänför sig till farmarfordringarna är upptagna bland resultatregleringarna. Totalt 144 360 euro (24 824 euro) kreditförluster från farmarfordringarna har påförts resultaträkningen under finansiella kostnader. Skinnköpare - köparfordringar Bolagets auktionsutbud under försäljningsperiodens olika auktioner motsvarar inte tidtabellsmässigt sett till alla delar skinnköparnas behov. Som en följd av detta köper köparna även skinn för kommande behov, och bolaget finansierar dessa köpare. De obetalda skinnen är i bolagets besittning som säkerhet för köparfordringarna tills betalning eller betalningsförbindelse har erhållits. Den kreditförlustrisk inklusive räntor som hänför sig till bolagets försäljningsfordringar utgörs långt av prisrisken, eftersom bolaget i enlighet med sina försäljningsvillkor är skyldigt att redovisa auktionsförsäljningen till skinnleverantörerna efter varje auktion på en på förhand överenskommen förfallodag (i medeltal tre veckor efter varje avslutad auktion) oberoende av om bolaget har erhållit betalning av köparen. Ifall bolaget blir tvunget att återigen sälja de skinn som bolaget har i sin besittning som säkerhet för köparfordringarna efter att marknadspriserna har sjunkit, erhålles inte det pris man redovisat till skinnleverantörerna. För att minska denna prisrisk strävar bolaget att erhålla säkerheter av köparna för inköpen. Den viktigaste formen av säkerhet som erhålls av köparna är delprestationer, mot vilka skinnen dock ännu inte levereras. Vid tidpunkten för bokslutet 31.8.2012 utgjorde dessa delprestationer 17 procent av de brutto köparfordringarna. Bolaget följer aktivt med köparfordringarna och övervakar hur betalningsplanerna förverkligas. Styrelsen får med jämna mellanrum rapporter om köparfordringarna och de till dem hörande ökande riskerna. I samband med delårsrapporterna och bokslutet bedöms sannolikheten för eventuella kreditförluster och behovet av nedskrivningar. Vid slutet av räkenskapsperioden utgjorde köparfordringarna som hänför sig till förmedlingsförsäljningen 8 procent av förmedlingsförsäljningens värde (7 procent i föregående bokslut). Under räkenskapsperioden var köparfordringarna som högst i mars 2012 då de uppgick till 296,2 miljoner euro (249,8 miljoner i mars 2011). Köparfordringarnas ålderfördelning per 31.8.2012 var följande: Köparfordringar Från innevarande försäljningsperiod Från tidigare försäljningsperioder Köparfordringar totalt 31.8.2012 31.8.2011 45 418 995 8 597 751 54 016 746 34 619 839 8 574 875 43 194 715 Under räkenskapsperioden har inga kreditförluster på köparfordringar bokförts. Under föregående räkenskapsperiod påfördes totalt 1 051 euro kreditförluster från köparfordringarna på resultatet under övriga rörelsekostnader. 37 bokslut