styrelsens verksamhetsberättelse Koncernstruktur Saga Furs -koncernen består av moderbolaget Saga Furs Oyj (Turkistuottajat Oyj fram till den 29.9.2011) samt dotterbolag som är helägda av koncernen. Dotter ob lagen är Furfix Oy som säljer pälsningstjänster huvudsakligen åt finländska farmare, Lumi Mink Oy som grundades under räkenskapsperioden och som i fortsättningen kommer att sköta karantänsfarmen och avelsdjurshandeln, Saga Services A/S som ansvarar för försäljningsfrämjande, produktutveckling och skinninsamling i Danmark, Finnish Fur Sales International B/V som sköter skinninsamlingen i Holland, Saga Furs Polska Sp. z o.o. som grundades under räkenskapsperioden och ansvarar för skinninsamlingen i Polen, Kiinteistö Oy Tiilitaso, Ab Finnish Fur Center Oy som säljer restaurang- och kongresstjänster samt Saga Systems Oy. Koncernens intressebolag, det danska andelslaget Saga Furs of Scandinavia (andelslaget Saga), försattes i likvidation i maj 2012. Dess övriga medlemmar är Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (FPF), Norges Pelsdyrsalslag samt Oslo Fur Auctions Limited. Eftersom Saga Furs Oyj inte har placerat delägarkapital i andelslaget och inte heller har rätt till dess medel, uppstår inte något att kombinera i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden. pälsmarknaderna höll i sig även under juniauktionen, vilket föranledde bolaget att ge en positiv vinstvarning den 13 juni 2012. Tack vare de stigande priserna på minkskinn och den starkare US-dollarn ökade värdet på förmedlingsförsäljningen under hela räkenskapsperioden med 17 procent till 695 miljoner euro (595 MEUR under föregående räkenskapsperiod). Tack vare den utmärkta marknadssituationen har inlösningstakten på de sålda skinnen varit rekordsnabb under hela räkenskapsperioden. Tack vara den livliga efterfrågan på minkskinn steg dollarprisnivån med 14 procent. Tack vare den starkare dollarkursen steg minkskinnens europrisnivå med 24 procent och rävskinnens med åtta procent. Under räkenskapsperioden ordnade Saga Furs Oyj fyra auktioner och förmedlade 6,4 miljoner minkskinn (6,2 milj. under föregående räkenskapsperiod). Av dessa hörde 94 procent till Saga-sortimenten. 400 000 minkskinn från Östeuropa såldes som egna sortiment. Därutöver förmedlades 2,3 miljoner rävskinn (2,3 milj.), 400 000 karakullammskinn från Afghanistan (400 000) samt 160 000 finnsjubbskinn (170 000). Strävan efter toppkvalitet på produkterna utgör en central del av bolagets strategi. Redan under många år har det till koncernen hörande bolaget Furfix Oy förmedlat avelsdjur till de finska farmarna för att garantera en frisk och mångsidig avelsdjursstam samt för att förbättra kvaliteten på de minkskinn som bolaget förmedlar. Under räkenskapsperioden har Furfix Oy grundat en egen pälsfarm för sådana djur som importerats från länder utanför Finland och som därför behöver hållas i karantän. Under räkenskapsperioden har Saga Furs Oyj utvecklat ett avelsprogram, WebSampo, vilket används vid urvalet av nya avelsdjur. Under marsauktionen lanserades en ny högsta kvalitetsklass för skinn av toppkvalitet, Saga Lumi Royal. Bolagets extraordinarie bolagsstämma som ordnades den 13 september 2011 beslöt ändra bolagets firma från Turkistuottajat Oyj till Saga Furs Oyj. Ändringen registrerades den 30 september 2011. Namn ndringen ä utgjorde det följande skedet i den process som inleddes då bolaget förvärvade Design Centre -fastigheten samt Saga-varumärkena av andelslaget Saga. Namnändringen förtydligar bolagets image och effektiverar marknadsföringen då varumärket Saga, som i årtionden används i samband med marknadsföringen av skinnen, nu är bolagets namn. Andelslaget Sagas nyckelpersoner övergick i koncernens tjänst den 1 september 2011. Införlivandet av auktionsverksamheten samt Saga Furs Design Centres produktutvecklings- och modekunnande under varumärket Saga Furs stöder bolagets huvudsakliga affärsverksamhet, förmedlingsförsäljning av Saga-mink-, -räv- och finnsjubbskinn. I mars 2012 lanserades bolagets nya hemsidor och extranet, vilka förnyades fullständigt i samband med att funktionerna fusionerades. Det norska auktionsbolaget Oslo Skinnauksjoner SL och dess ägare, de norska pälsdjursuppfödarnas centralförbund Norges Pelsdyralslag samt Saga Furs Oyj, har överenskommit att det fyraåriga försäljningsavtal som trädde i kraft den 1 november 2009 förlängs med två år att även omfatta försäljningssäsongerna 2013/2014 och 2014/2015. På Europas snabbast växande pälsproduktionsområde Polen har bolaget representerats av Skinpolex Sp. z o.o. som ägs av de polska producenterna och producentorganisationerna. I avsikt att garantera skinnanskaffningen och utveckla sitt tjänsteut- Översikt av affärsverksamheten Räkenskapsperioden 1.9.2011–31.8.2012 var den tredje räkenskapsperioden i följd med rekordsiffror. Auktionen som ordnades i mars 2012 var den största i bolagets historia både gällande antalet kunder och värdet på förmedlingsförsäljningen. Tack vare de kraftigt stigande priserna på minkskinn steg värdet på förmedlingsförsäljningen till 305 miljoner euro. Över 800 internationella köpare deltog i auktionen. De positiva stämningarna på de internationella 2