koncernbokslut, IFrs Landsrisker Bolaget har en väsentlig landsrisk eftersom försäljningen till stora delar koncentreras till två marknadsområden, Kina och Ryssland. Bolaget har inte möjlighet att skydda sig mot denna landsrisk på annat sätt än såsom bolaget skyddar sig mot prisrisker. Likviditetsrisk Målsättningen med hanteringen av likviditetsrisken är att upprätthålla en tillräcklig tillgång på likvida medel och kreditlimiter så att finansieringen av koncernens affärsverksamhet är säkrad vid varje tillfälle. I enlighet med sina försäljningsvillkor är bolaget skyldigt att redovisa auktionsförsäljningen till skinnleverantörerna efter varje auktion på en skilt överenskommen förfallodag, oberoende av om köparen har betalat skinnen. Bolaget har rätt att inte erlägga uppfödnings- och skinnförskott om bolaget inte lyckas ordna motsvarande finansiering. Bolagets kortfristiga banklån förfaller högst två månader efter tidpunkten för bokslutet. De förnyas vid behov inom ramarna för kreditlimiterna. De kortfristiga köpar- och farmarfordringarna samt skulderna till farmarna har inte någon på förhand fastställd amorteringsplan. Köparfordringarna minskar i takt med att köparna löser ut de skinn de har köpt. Av farmarfordringarna avkortas skinnförskotten nästa gång från försäljningsredovisningen efter septemberauktionen och uppfödningsförskotten från försäljningsredovisningen efter decemberauktionen. Producenterna kan lyfta de redovisningsmedel de lämnat hos bolaget (skulder till farmarna) genom att meddela därom till bolaget två dagar på förhand. Valutarisker Allmänt Valutakursfluktuationerna inverkar på Saga Furs Oyj:s verksamhet. Bolagets omsättning består av förmedlingsprovisioner från skinnleverantörerna vilka till största delen är fasta eurosummor, samt av köparprovisioner från köparna vilka består av både en fast summa i euro samt en varierande del som baserar sig på skinnpriserna. Största delen av de sålda skinnen exporteras till länder utanför euroområdet och världsmarknadspriset på skinn fastställs i amerikanska dollar, även om koncernens försäljningsvaluta är euro, vilket innebär att den amerikanska dollarns utveckling inverkar på den del av bolagets omsättning som är beroende av skinnpriserna. Skinnköparna Förutom euro så kan skinnuppköparna välja den amerikanska dollarn som faktureringsvaluta. Under auktionerna skyddas faktureringen till fullvärde. Skinnleverantörerna Koncernen erlägger förskottsbetalningar på basen av leveranskontrakt eller på basen av till försäljning levererade skinn även till skinnleverantörer utanför euroområdet. Koncernen skyddar sig mot valutakursrisker som hänför sig till dessa till fullvärde. Koncernens USD-valutaposition 31.8.2012 Fordringar Skulder Skyddande derivativer Öppen position 60 955 186 -19 878 346 -35 500 000 5 576 840 31.8.2011 46 128 545 -20 784 923 -21 000 000 4 343 622 Känslighetsanalys, inverkan på det egna kapitalet: Förändring + / - 10 % 303 524 202 220 Koncernens SEK- och DKK- valutapositioner har inte någon praktisk betydelse. 38 bokslut