koncernbokslut, IFrs Ränterisker Bolagets finansieringsverksamhet är en väsentlig del av förmedlingsförsäljningen, och målsättningen är att främja att skinnleverantörerna och köparna väljer bolaget som sin samarbetspartner framom bolagets konkurrenter. Förutom nivån på de allmänna marknadsräntorna beaktas även detta då bolaget fastslår nivån på de räntor som debiteras på köpar- och farmarfordringarna, och som en följd av detta kan bolagets räntemarginaler variera betydligt. Skinnköparna I enlighet med Saga Furs Oyj:s försäljningsvillkor har köparen 21 dagar räntefri betalningstid räknat från den sista auktionsdagen. Den ränta som därefter debiteras på köparfordringarna fastslås skilt för varje valuta. Då ovannämnda räntor justeras strävar bolaget att beakta de förväntade förändringarna i marknadsräntorna. Förändringarna av marknadsräntorna och räntemarginalerna kan dock inverka på koncernens nettoränteintäkter. Skinnleverantörerna För den förskottsfinansiering som beviljas till skinnleverantörerna uppbärs en ränta som följer marknadsräntornas utveckling. Då ovannämnda räntor justeras strävar bolaget att beakta de förväntade förändringarna i marknadsräntorna. Förändringarna av marknadsräntorna och räntemarginalerna kan dock inverka på koncernens nettoränteintäkter. De inhemska skinnleverantörerna har möjlighet att om de så önskar lämna sin försäljningslikvid eller del därav hos bolaget. För hos bolaget lämnade försäljningslikvider betalas en ränta som är bunden till den ränta som uppbärs för förskottsfinansieringen. De räntebärande nettofordringarna var: 31.8.2012 Räntebärande fordringar Räntebärande skulder Netto Känslighetsanalys, inverkan på det egna kapitalet: Förändring + / - 0,1 % 23 196 28 606 72 078 758 -41 355 117 30 723 641 31.8.2011 68 113 409 -29 456 869 38 656 540 Nyttighetsrisker Saga Furs Oyj:s riskhanteringspolitik inkluderar även elprisets fluktuationer i Finland. Den prisrisk som hänför sig till anskaffningen av elenergi hanteras via kommersiella elleveranskontrakt med olika maturitet samt elderivatkontrakt Kapitalhantering Målsättningen med koncernens kapitalhantering är att säkra de normala verksamhetsförutsättningarna med beaktande av omfattningen av bolagets finansieringsverksamhet och därtillhörande risker samt på lång sikt öka ägarvärdet. Kapitalstrukturen påverkas främst via affärsverksamhetens lönsamhet, utdelningen samt investeringarna. Som kapital hanteras det i balansen upptagna egna kapitalet. Koncernen tillämpar inga utomstående kapitalkrav. Bolaget bedriver en aktiv utdelningspolitik vars målsättning är att som dividend utdela minst 50 procent av räkenskapsperiodens utdelningsbara resultat. Vid utdelningen beaktas dock bolagets framtidsutsikter samt ett bibehållande av soliditetens nivå. 39 bokslut