koncernbokslut, IFrs 25. Givna säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar EUR 1.000 Skulder mot vilka som säkerhet ställts inteckningar och pantsatts fordringar Lån från finansieringsbolag Givna fastighetsinteckningar Givna företagsinteckningar Derivatkontrakt Valutaterminer 31.8.2012 31.8.2011 6 877 061 54 070 729 2 690 996 3 455 851 54 070 729 2 690 996 28 150 028 14 532 872 Valutaterminerna har inte säkrats eftersom koncernen inte tillämpar säkringsredovisning. Den position som moderbolagets ikraftvarande valutaterminskontrakt bildade vid räkenskapsperiodens slut är 5 576 840 euro. Fastighetsinvesteringar Koncernen är skyldig att kontrollera sina mervärdesskatteavdrag för fastighetsinvesteringarna som färdigställdes 2007 och 2008, om fastighetens skattemässiga användning minskar under översiktsperioden. Ansvarets maximibelopp är 28 000 euro och det sista granskningsåret är 2019. 40 bokslut