koncernbokslut, IFrs Transaktioner med närkretsen: 2011/2012 Omsättning – intressebolag – övrig närkrets Övriga rörelseintäkter – moderbolaget Användning av material och tillbehör – intressebolag Övriga rörelsekostnader – moderbolaget – intressebolag Finansiella intäkter – övrig närkrets Finansiella kostnader – moderbolaget – övrig närkrets Investeringar i materiella tillgångar – intressebolag Investeringar i immateriella tillgångar – intressebolag Fordringar från närkretsen – övrig närkrets Skulder till närkretsen – moderbolaget – övrig närkrets 2010/2011 0 264 814 47 880 0 -28 199 -751 631 14 902 -22 909 -17 684 0 0 9 062 -1 827 917 -1 623 082 8 320 308 309 42 636 -271 399 -27 898 -3 331 360 15 616 -18 896 -10 248 -3 746 351 -1 500 000 274 849 -1 000 793 -1 164 265 42 bokslut