koncernbokslut, IFrs Ledningens anställningsförmåner Löner och övriga kortfristiga anställningsförmåner 2011/2012 Verkställande direktör Verkställande direktörens suppleant Övriga medlemmar av moderbolagets ledningsgrupp Styrelsemedlemmarnas löner och arvoden 230 708 163 359 605 408 96 094 1 095 569 2010/2011 203 400 154 462 676 870 95 390 1 130 121 Siffrorna visar skattepliktiga inkomster, de övriga anställningsförmånerna har inte allokerats på personerna. Förmåner efter avslutat arbetsförhållande Den kontraktsenliga pensionsåldern för verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant är 60 år och pensionsnivån är 60 procent. I fall av uppsägning har verkställande direktören rätt till en ersättning som motsvarar 12 månaders lön utöver uppsägningstidens lön. Uppsägningstiden är sex månader. 27. Händelser som inträffat efter bokslutsdagen Styrelsen har efter bokslutsdagen inga uppgifter om sådana väsentliga händelser, som inte beaktats i bokslutets beräkningar eller som skulle ha inverkat på dessa. 43 bokslut