koncernbokslut, IFrs 2007/2008 IFRS Effektiv dividendavkastning A-serien C-serien Pris/vinst-förhållande (P/E-tal) Högsta kurs Lägsta kurs Medelkurs Aktiestockens marknadsvärde, 1 000 euro Antal omsatta C-aktier, st. Andel av alla C-aktier Genomsnittligt aktieantal under räkenskapsperioden A-serien C-serien Aktieantal vid utgången av räkenskapsperioden A-serien C-serien 2008/2009 IFRS 2009/2010 IFRS 2010/2011 IFRS 2011/2012 IFRS 8,2 % 8,2 % 9,6 11,23 8,12 9,76 30 600 155 549 5,8 % 7,2 % 7,2 % -17,7 8,99 6,12 7,62 30 000 99 000 3,7 % 11,2 % 11,2 % 4,4 9,87 6,45 8,17 34 020 1 221 908 45,3 % 10,3 % 10,3 % 3,7 16,20 9,30 14,16 50 652 1 558 562 57,7 % 12,4 % 12,4 % 3,6 17,89 13,25 16,06 61 020 851 665 31,5 % 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 Beräkningsgrunderna för relationstalen Avkastning på eget kapital (ROE) -% = Avkastning på investerat kapital (ROI) -% = Soliditet-% Gearing (skuldsättningsgrad) Resultat/aktie Eget kapital/aktie Dividend/aktie Effektiv dividendavkastning Pris/vinst-förhållande (P/E-tal) Aktiestockens marknadsvärde = = = = = = = = Räkenskapsperiodens resultat x 100 / eget kapital *) (Resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader – kreditförluster) x 100 / (balansomslutning – räntefria kortfristiga skulder) *) Eget kapital x 100 / (balansomslutning – erhållna förskott) (Räntebärande främmande kapital - Likvida medel) / Eget kapital Räkenskapsperiodens resultat / genomsnittligt emissionskorrigerat aktieantal Eget kapital / emissionskorrigerat aktieantal på bokslutsdagen Räkenskapsperiodens dividend / emissionskorrigerat aktieantal Dividend per aktie / aktiens mot handelsmängderna vägda medelkurs på räkenskapsperiodens sista handelsdag Aktiens emissionskorrigerat mot handelsmängderna vägda medelkurs på räkenskapsperiodens sista handelsdag / resultat per aktie Antal aktier x aktiens emissionskorrigerade mot handelsmängderna vägda medelkurs på räkenskapsperiodens sista handelsdag *) Nämnaren utgör medeltalet av räkenskapsperiodens och föregående räkenskapsperiods balansvärden 45 bokslut