Moderbolagets bokslut, Fas Moderbolagets balans PASSIVA Eget kapital Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Reservfond Konjunkturfond Vinst från föregående räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens resultat Noter 6 31.8.2012 31.8.2011 7 200 000,00 254 264,40 1 150 405,41 12 230 000,00 3 470 000,00 35 114 356,50 16 613 874,83 76 032 901,14 7 7 335 094,17 7 200 000,00 254 264,40 1 029 309,96 12 230 000,00 2 090 000,00 28 010 616,60 13 703 739,90 64 517 930,86 7 214 097,57 Ackumulerade bokslutsdispositioner Främmande kapital Långfristigt främmande kapital Latent skatteskuld Kortfristigt främmande kapital Lån från finansieringsbolag Erhållna förskott Leverantörskulder Skulder till företag inom samma koncern Skulder till farmare Övriga kortfristiga skulder Resultatregleringar 8 1 977 890,02 8 6 877 060,69 21 339 146,27 1 144 374,93 645 303,68 28 861 091,85 10 456 042,08 5 594 194,88 74 917 214,38 160 263 099,71 3 455 850,83 15 939 559,36 1 376 688,34 549 308,45 21 356 230,97 9 404 318,13 7 652 186,49 59 734 142,57 133 565 156,47 2 098 985,47 PASSIVA TOTALT 47 Bokslut