Moderbolagets bokslut, Fas Moderbolagets resultaträkning 1.9.2011–31.08.2012 Noter 2011/2012 12 mån 55 850 430,58 342 420,32 -774 511,56 -12 282 037,74 -2 474 841,75 -22 998 131,32 17 663 328,53 2010/2011 12 mån 50 165 648,10 1 142 482,39 -642 668,33 -13 618 213,79 -2 112 716,73 -20 010 127,01 14 924 404,63 4 225 305,64 -792 666,85 OMSÄTTNING Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter Finansiella kostnader VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositioner Inkomstskatt RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 9 10 11 12 13 14 15 16 5 623 818,81 -1 088 723,05 22 198 424,29 17 18 -120 996,60 -5 463 552,86 16 613 874,83 18 357 043,42 161 786,66 -4 815 090,18 13 703 739,90 48 Bokslut