Moderbolagets bokslut, Fas Moderbolagets kassaflödesanalys 2011/2012 Rörelseverksamhetens kassaflöde: Erhållna betalningar för förmedlingsförsäljning Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter Betalda rörelsekostnader Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor för affärsverksamheten Betalningar för affärsverksamhetens övriga finansiella kostnader Erhållna räntor från affärsverksamheten Övriga finansiella intäkter från affärsverksamheten Erhållna dividender från affärsverksamheten Betalda direkta skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde (A) Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar Investeringar i övriga placeringar Investeringarnas kassaflöde (B) Finansieringens kassaflöde: Upptagna kortfristiga lån Amortering av kortfristiga lån Betalda dividender Finansieringens kassaflöde (C) Förändring i likvida medel (A+B+C) ökning (+) / minskning (-) Likvida medel 31.8.2012 / 31.8.2011 Likvida medel 1.9.2011 / 1.9.2010 Förändring i likvida medel 2010/2011 684 831 814 295 872 -663 933 277 21 194 409 -846 697 -230 397 4 745 634 429 517 28 375 -6 613 265 18 707 576 601 834 202 290 365 -578 024 491 24 100 076 -661 551 -105 674 3 873 753 174 743 23 390 -4 128 259 23 276 478 -3 785 943 98 855 -51 226 -3 738 314 -4 618 023 79 923 0 -4 538 099 4 002 838 0 -5 127 676 -1 124 838 13 844 424 23 778 370 9 933 946 13 844 424 0 -10 693 223 -3 788 902 -14 482 126 4 256 254 9 933 946 5 677 692 4 256 254 49 Bokslut