Moderbolagets bokslut, Fas noter till Moderbolagets bokslut Principer för uppgörandet av bokslutet Saga Furs Oyj:s bokslut är uppgjort i enlighet med i Finland gällande lagar och förordningar. Bolagets räkenskapsperiod inleds den 1 september och avslutas den 31 augusti. Värdering av bestående aktiva De fasta anläggningstillgångarna har upptagits i balansen enligt anskaffningskostnaderna med avdrag för planenliga avskrivningar, dock så att i balansvärdet på byggnader och konstruktioner ingår i punkt 2 nämnda uppskrivning. De planenliga avskrivningarna har beräknats som lineära avskrivningar enligt anläggningstillgångarnas ekonomiska verkningstid. Avskrivningsplanen är samma som föregående år. Avskrivningstiderna är: • Byggnader • Byggnadsanläggningar • Lager- och kontorsinventarier • ADB-anläggningar och kontorsteknik • Fordon • Varumärke • Övriga utgifter med lång verkningstid 50 år 20 år 10 år 3 år 5 år 10 år 5 år Omsättningstillgångar De pälsskinn som förmedlas i enlighet med Saga Furs Oyj:s försäljningsvillkor hör inte i något skede till bolagets omsättningstillgångar utan de övergår direkt från pälsfarmarens omsättningstillgångar till köparens omsättningstillgångar. De skinn som är upptagna som Saga Furs Oyj:s omsättningstillgångar är köpta av bolaget. Omsättningstillgångarna är värderade till de direkta anskaffningskostnaderna eller till ett lägre överlåtelsepris. Pensionsförbindelser Det lagstadgade pensionsskyddet för Saga Furs Oyj:s personal är ordnad som en ArPL-försäkring via det Ömsesidiga Pensionsbolaget Ilmarinen. Bolaget har dessutom gruppensionsförsäkringar för vissa personalgrupper. Poster i främmande valuta I Saga Furs Oyj:s bokslut har fordringar och skulder i utländsk valuta konverterats till euro enligt den kurs som Europeiska Centralbanken noterade på bokslutsdagen. Valutakursdifferenserna har påförts resultatet. Leasingavgifter Leasingavgifterna har upptagits som hyreskostnader. 50 Bokslut