Moderbolagets bokslut, Fas 2. Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Anskaffningsutgift 1.9 = 31.8 Byggnader och konstruktioner Anskaffningsutgift 1.9 Ökningar 1.9–31.8 Anskaffningsutgift 31.8 Ackumulerade avskrivningar 1.9 Avskrivningar 1.9–31.8 Ackumulerade avskrivningar 31.8 Uppskrivning 1.9 = 31.8 Bokföringsvärde 31.8 Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift 1.9 Ökningar 1.9–31.8 Minskningar 1.9–31.8 Anskaffningsutgift 31.8 Ackumulerade avskrivningar 1.9 Ackumulerade avskrivningar på minskningar Avskrivningar 1.9–31.8 Ackumulerade avskrivningar 31.8 Bokföringsvärde 31.8 Förskottsbetalningar på pågående nyanläggningar Förskottsbetalningar 1.9 Ökningar 1.9–31.8 Överfört på maskiner och inventarier 1.9–31.8 Förskottsbetalningar på pågående nyanläggningar 31.8 Uppskrivningar Byggnader och konstruktioner 1.9 = 31.8 8 073 020 8 073 020 1 286 900 748 136 -1 286 900 748 136 795 667 1 286 901 -795 667 1 286 900 19 802 730 1 380 054 -98 855 21 083 929 -16 039 742 20 916 -1 150 405 -17 169 231 3 914 698 19 295 621 587 033 -79 923 19 802 730 -15 018 224 45 927 -1 067 445 -16 039 742 3 762 987 24 312 408 1 485 926 25 798 334 -14 169 861 -594 980 -14 764 841 8 073 020 19 106 513 22 738 226 1 574 182 24 312 408 -13 658 051 -511 809 -14 169 861 8 073 020 18 215 567 1 183 018 1 183 018 2011/2012 2010/2011 Grunderna för uppskrivningen har justerats på basen av den år 2005 gjorda fastighetsvärderingen. Uppskrivningen har tidigare annullerats med ca 6,1 miljoner euro i bokslutet 31.7.1995 och ca 5,2 miljoner euro i bokslutet 31.8.1996. Vid en försäljning av den uppskrivna byggnaden realiseras för den uppskrivna andelen inkomstskatter på 2,0 miljoner euro, som har upptagits som latent skatteskuld under posten långfristigt främmande kapital. 52 Bokslut