Moderbolagets bokslut, Fas 5. Fordringar Försäljningsfordringar I enlighet med Saga Furs Oyj:s försäljningsvillkor har köparen 21 dagar räntefri betalningstid räknat från auktionens sista försäljningsdag. Efter varje auktion redovisar Saga Furs Oyj försäljningen till pälsfarmarna i en eller flera rater inom ca en månad efter auktionen oberoende av om köparen har betalat skinnen. De obetalda skinnen är i bolagets besittning som säkerhet för försäljningsfordringarna tills betalning eller betalningsförbindelse har erhållits. Vid utgången av räkenskapsperioden utgjorde försäljningsfordringarna 10 procent av förmedlingsförsäljningens värde (nio procent i föregående bokslut). De förskottsbetalningar som bolaget erhållit som säkerhet för försäljningsfordringarna utgjorde 32 procent av försäljningsfordringarnas värde (30 procent i föregående bokslut). För en del av försäljningsfordringarna har även ställts övriga tilläggssäkerheter. Under räkenskapsperioden var försäljningsfordringarna som störst i mars 2012 då de uppgick till 326,4 miljoner euro (273,0 miljoner euro i mars 2011). Farmarfordringar Saga Furs Oyj gör leveranskontrakt med både inhemska och utländska skinnleverantörer, i vilka leverantörerna förbinder sig att leverera en viss mängd skinn för försäljning. Mot dessa leveranskontrakt samt eventuella tilläggssäkerheter får leverantörerna förskottsfinansiering till vid ifrågavarande tidpunkt överenskomna villkor redan före skinnen levereras. Skinnleverantörerna har även möjlighet att erhålla förskott efter att skinnen har levererats till Saga Furs Oyj. Betalad förskottsfinansiering kvitteras mot auktionsredovisningarna. För förskottsfinansieringen debiteras en på de korta marknadsräntorna baserad ränta som justeras kvartalsvis i förskott. Under räkenskapsperioden var farmarfordringarna som störst i januari 2012 då de uppgick till 85,8 miljoner euro (66,7 miljoner euro i april 2011). Resultatregleringar Räntefordringar Lagstadgade lönebikostnader Avelstjänstfordringar Övriga resultatregleringar Resultatregleringar totalt 31.8.2012 1 839 610 149 689 236 287 548 504 2 774 091 31.8.2011 1 483 310 772 858 76 368 1 061 643 3 394 178 54 Bokslut