Moderbolagets bokslut, Fas 6. Eget kapital Aktiekapital 1.9=31.8 Överkursfond 1.9=31.8 2011/2012 2010/2011 7 200 000 7 200 000 254 264 254 264 Uppskrivningsfond 1.9 Minskning av latenta skatteskulder p.g.a. ändringar i skattestocken Uppskrivningsfond 31.8 Reservfond 1.9=31.8 Konjunkturfond 1.9 Överföring från vinstmedel Konjunkturfond 31.8 Vinst från föregående räkenskapsperioder 1.9 Dividendutdelning Överföring till reservfond Vinst från föregående räkenskapsperioder 31.8 Räkenskapsperiodens resultat Eget kapital totalt Uträkning av utdelningsbara medel Vinst från föregående räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst Överförs till konjunkturfonden Utdelningsbara medel 31.8 1 029 310 121 095 1 150 405 1 029 310 0 1 029 310 12 230 000 12 230 000 2 090 000 1 380 000 3 470 000 1 240 000 850 000 2 090 000 41 714 357 -5 220 000 -1 380 000 35 114 357 16 613 875 76 032 901 32 676 617 -3 816 000 -850 000 28 010 617 13 703 740 64 517 930 35 114 357 16 613 875 -1 661 387 50 066 844 28 010 617 13 703 740 -1 370 374 40 343 983 Moderbolagets aktiekapital fördelar sig enligt följande 31.8.2012 Antal Nominellt värde A-serien (12 röster/aktie) C-serien (1 röst/aktie) 900 000 2 700 000 3 600 000 2,00 2,00 EUR 1 800 000 5 400 000 7 200 000 Röst/aktie 12 1 Röster totalt 10 800 000 2 700 000 13 500 000 Styrelsens fullmakter Styrelsen har inte giltig fullmakt att versktälla nyemission eller emittera konvertibla skuldebrev eller optionsrätter. 55 Bokslut