Moderbolagets bokslut, Fas 7. Ackumulerade bokslutsdispositioner Ackumulerad avskrivningsdifferens 31.8.2012 7 335 094 31.8.2011 7 214 098 8. Främmande kapital De inkomstskatter på 2,0 miljoner euro beräknade på uppskrivningens värde som realiseras vid en försäljning av föremålet för uppskrivningen har redovisats som latenta skatteskulder under posten långfristigt främmande kapital. Resultatregleringar Ränta Skatter Löner och socialkostnader Övriga resultatregleringar Resultatregleringar totalt 31.8.2012 97 341 955 384 1 889 855 2 651 615 5 594 195 31.8.2011 85 713 2 110 207 2 679 945 2 776 322 7 652 186 Noter till resultaträkningen 9. Omsättning Provisionsintäkter Farmarprovisioner Köparprovisioner Provisionsintäkter totalt Skinnförsäljning Omsättning totalt 2011/2012 2010/2011 13 785 583 41 910 672 55 696 256 154 175 55 850 431 13 250 981 36 850 272 50 101 252 64 396 50 165 648 10. Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter Returnerade kreditförluster från köpare Försäljningsvinst på anläggningstillgångar Övriga intäkter Övriga rörelseintäkter totalt 2011/2012 295 272 19 513 27 145 490 342 420 2010/2011 289 997 806 221 45 927 338 1 142 482 11. Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden Förändring i lager Material och tjänster totalt 2011/2012 2010/2011 -919 934 145 422 -774 512 -581 830 -60 839 -642 668 56 Bokslut