Moderbolagets bokslut, Fas 13. Avskrivningar och nedskrivningar Immateriella tillgångar Övriga utgifter med lång verkningstid Immateriella rättigheter Programlicenser 2011/2012 2010/2011 -486 540 -150 000 -92 916 -729 457 -383 462 -150 000 0 -533 462 Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier -594 980 -1 150 405 -1 745 385 -2 474 842 -511 809 -1 067 445 -1 579 254 -2 112 717 Avskrivningar totalt 14. Övriga rörelsekostnader Marknadsföring, försäljningsfrämjande och intressebevakning Anskaffning av skinn samt logistik Övriga kostnader Övriga rörelsekostnader totalt Revisionsarvode Revision Övriga arvoden Totalt 2011/2012 2010/2011 -7 640 898 -4 879 613 -10 477 620 -22 998 131 -6 219 183 -4 965 505 -8 825 439 -20 010 127 -79 820 -39 648 -119 468 -84 375 -22 630 -107 005 15. Finansiella intäkter Ränteintäkter från företag inom samma koncern Ränteintäkter från övriga kortfristiga placeringar Valutakursvinster Övriga finansiella intäkter Finansiella intäkter totalt 2011/2012 263 692 4 838 243 427 247 94 637 5 623 819 2010/2011 126 384 3 859 534 172 905 66 482 4 225 306 16. Finansiella kostnader Räntekostnader Kreditförluster Övriga finansiella kostnader Finansiella kostnader totalt 2011/2012 -858 326 -144 360 -86 038 -1 088 723 2010/2011 -686 993 -24 826 -80 848 -792 667 58 Bokslut