Moderbolagets bokslut, Fas 17. Bokslutsdispositioner Skillnaden mellan planenliga avskrivningar och avskrivningar i beskattningen 2011/2012 2010/2011 -120 997 161 787 18. Inkomstskatt Räkenskapsperiodens skatt 2011/2012 -5 463 553 2010/2011 -4 815 090 Övriga noter 19. Givna säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar 31.8.2012 Skulder mot vilka som säkerhet ställts inteckningar och pantsatts fordringar Lån från finansieringsbolag Givna fastighetsinteckningar Givna företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Säkerheter som ställts för koncernbolags skulder Borgensansvar Derivatavtal Valutaterminer 31.8.2011 6 877 061 50 875 165 2 690 996 3 455 851 50 875 165 2 690 996 536 819 536 826 31 155 341 14 532 872 Den position som moderbolagets ikraftvarande valutaterminskontrakt bildade vid räkenskapsperiodens slut är 5 576 840 euro. 59 Bokslut