styrelsens verksamhetsberättelse Marknadsföring och intressebevakning En viktig milstople i strävandena till ett mer effektivt användande av varumärket Saga i bolagets affärsverksamhet uppnåddes i september 2011 då bolagets firma ändrades till Saga Furs Oyj. Efter detta uppvisar bolaget en enhetlig fasad med ett och samma namn gentemot alla intressentgrupper. Den förnyade varumärkesidentiteten avspeglas i bolagets hemsidor och mässavdelningar samt tryckta material under räkenskapsperioden. Saga Design Centers långsiktiga produktutvecklingsarbete för att diversifiera användningen av mink-, räv- och finnsjubbskinn har gett resultat, och modevärlden gynnar allmänt päls. Samarbetet med de ledande modehusen och detaljhandelskedjorna stärktes ytterligare. Möjligheten att följa upp produktionskedjan och därmed även pälsskinnens ursprung och produktionens ansvarsfullhet har fått ökad betydelse som en del av samarbetet. Näringens intressebevakning sköttes i samarbete med Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (FPF). Bolaget påverkade aktivt finska politiker och myndigheter att verka för att klara handelshinder lindras eller avskaffas. Som exempel kan nämnas verksamheten under den avslutade räkenskapsperioden i syfte att avvärja ett lagförslag i Holland vilket skulle ha förbjudet handeln med räv- och chinchillaskinn och därav tillverkade produkter. Lagförslaget ifråga förverkligades inte tack vare motstånd från flera EUländer samt EU-kommissionen. Inom den internationella intressebevakningen samarbetade bolaget med International Fur Trade Federation (IFTF) som representerar den internationella pälshandeln och European Fur Breeders´ Association (EFBA) som representerar de europeiska pälsdjursuppfödarna. cernens räkenskapsperiod. Vid sidan av den redan starka plaggtillverkande kinesiska exportindustrin växer även efterfrågan på de kinesiska hemmamarknaderna kraftigt. Tillväxten stöds av den kinesiska textil- och modeindustrins tilltagande användning av pälsmaterial. Minkskinnens dollarpris steg med 14 procent och europris med 24 procent. Prisnivån på rävskinn var fortsättningsvis hög och steg med två procent i dollar och åtta procent i euro. Den amerikanska dollarns mot auktionsförsäljningen vägda medelkurs var sju procent högre jämfört med föregående räkenskapsperiod. Antalet förmedlade skinn, 9,3 miljoner, var två procent högre jämfört med föregående räkenskapsperiod (9,1 milj. skinn). Tack vare de stigande prisnivåerna ökade värdet på förmedlingsförsäljningen med 17 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod och uppgick till 695 miljoner euro (595 MEUR). Tack vare de stigande prisnivåerna ökade koncernens omsättning med 11,1 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod till 60,1 miljoner euro (54,1 MEUR). Största delen av omsättningen, 93 procent (93 %), utgörs av förmedlingsprovisioner debiterade av pälsuppfödarna och köparna. Provisionerna debiterade av pälsuppfödarna utgjorde 23 procent (24 %) och provisionerna debiterade av köparna 70 procent (68 %) av koncernens omsättning. Återstoden av omsättningen utgörs av försäljning av bl.a. pälsningstjänster och avelsdjur till pälsuppfödarna samt försäljning av restaurang- och kongresstjänster. Förmedlingsprovisionerna debiterade av de inhemska kunderna, både pälsuppfödare och köpare, utgjorde 12 procent (13 %) av omsättningen medan de utländska kundernas andel utgjorde 80 procent (79 %). Av omsättningen inflöt 16,4 procent (19,2 %) under räkenskapsperiodens första kvartal, 16,4 procent (16,5 %) under det andra kvartalet, 40,9 procent (38,4 %) under det tredje kvartalet och 26,2 procent (25,9 %) under räkenskapsperiodens sista kvartal. De övriga rörelseintäkterna minskade jämfört med föregående räkenskapsperiod till 311 000 euro (1,1 MEUR). De övriga rörelseintäkterna minskade eftersom under räkenskapsperioden 2008–2009 bokförda kundkreditförluster återtogs under räkenskapsperioden 2010–2011, och inga motsvarande kreditförluster återtogs under den avslutade räkenskapsperioden. Rörelsekostnaderna ökade med åtta procent jämfört med föregående räkenskapsperiod till 43,2 miljoner euro (40,1 MEUR). Av kostnaderna ackumulerades 19,2 procent (20,3 %) under räkenskapsperiodens första kvartal, 31,5 procent (27,4 %) under det andra kvartalet, 29,5 procent (29,1 %) under det tredje kvartalet och 19,8 procent (23,2 %) under räkenskapsperiodens sista kvartal. Personalkostnaderna minskade med två procent till 15,7 miljoner euro (16,0 MEUR) då koncernen erhöll totalt 310 000 euro i återbäringar på tidigare erlagda pensionsförsäkringsavgifter från Turkistarhaajien Eläkekassa (Pälsdjursuppfödarnas Pensionskassa) som avslutat sin verksamhet och försatts i likvidation. De övriga rörelsekostnaderna ökade med 12 procent till 21,3 miljoner euro (18,9 MEUR): Koncernen använde 3,0 miljoner euro (2,1 MEUR) som kanaliserades via International Fur Trade Federation (IFTF) till intressebevakningsverksamhet i syfte att säkra de politiska verksamhetsförutsättningarna och försvara frihandeln; sammanslagningen av verksamheten vid Saga Furs Design Centre med bolagets affärsverksamhet ökade kostnaderna bl.a. som en följd av den omfattande förnyelsen av hemsidorna; i av koncernen ägda fastigheter genomfördes mer omfattande grundrenoveringar än tidigare. Tack vare de stigande prisnivåerna på pälsskinn förbättrades koncernens rörelseresultat jämfört med prognoserna i början av räkenskapsperioden: Rörelseresultatet steg till 17,2 miljoner euro (15,1 MEUR). Koncernens netto finansiella intäkter ökade med 48 procent till 5,3 miljoner euro (3,6 MEUR) då koncernen efter en nästan tre år lång rättsprocess återtog farmkreditförlus- Det ekonomiska läget och de mest centrala nyckeltalen Den kraftiga tillväxten på de kinesiska marknaderna avspeglade sig på Saga Furs -kon- 5