styrelsens verksamhetsberättelse ter som bokförts under räkenskapsperioden 2008–2009. Koncernen förväntar sig inte erhålla ytterligare återtagningar från ifrågavarande farmkreditförluster. Netto ränteintäkterna var 4,1 miljoner euro (3,4 MEUR) och valutakursvinsterna 430 000 euro (170 000 euro). Koncernens vinst före skatter var 22,5 miljoner euro (18,7 MEUR) och räkenskapsperiodens vinst 16,9 miljoner euro (13,8 MEUR). Under räkenskapsperioden var avkastningen på det egna kapitalet 23,1 procent (22,2 %) och resultatet per aktie 4,69 euro (3,84 euro). Det egna kapitalet per aktie var 22,00 euro (18,72 euro). Koncernens soliditet var 58,1 procent (59,1 procent). Relationstalen som beskriver koncernens ekonomiska utveckling samt relationstalen per aktie redovisas i noterna till koncernbokslutet på sidorna 44-45. jämn sorteringsnivå under säsongens alla auktioner. Bolaget deltar i forskningen om utvecklingen av pälsdjursuppfödningen genom att finansiera bl.a. Helven Säätiös (Helves Stiftelse) och EFBA:s verksamhet. procent av balansomslutningen (24,8 %). De långfristiga farmarfordringarnas andel var 2,7 miljoner euro (1,8 MEUR). Vid tidpunkten för bokslutet uppgick lånen från finansieringsbolag, som huvudsakligen används för att finansiera köpar- och farmarfordringarna, till 6,9 miljoner euro (3,5 MEUR) och skulderna till farmarna till 29,3 miljoner euro (21,4 MEUR). Under räkenskapsperioden uppgick moderbolagets netto köparfordringar (köparfordringar ./. erhållna förskottsbetalningar) i medeltal till 60,1 miljoner euro (52,9 MEUR) och uppgick som högst till 296,2 miljoner euro efter auktionen i mars (249,8 MEUR efter marsauktionen). Under räkenskapsperioden uppgick moderbolagets farmarfordringar till i medeltal 43,0 miljoner euro (33,2 MEUR) och var som högst 85,8 miljoner euro före marsauktionens redovisning (66,7 MEUR). Under räkenskapsperioden uppgick lånen från finansieringsbolagen till i medeltal 17,0 miljoner euro (13,0 MEUR) och var som högst 48,0 miljoner euro efter marsauktionens redovisning (38,3 MEUR). Under räkenskapsperioden var skulderna till farmarna i medeltal 24,1 miljoner euro (19,0 MEUR) och var som högst 36,0 miljoner euro (29,6 MEUR) efter juniauktionens redovisning. Koncernens netto finansiella intäkter, 5,3 miljoner euro, utgjorde 8,8 procent av omsättningen (3,6 MEUR, 6,6 procent av omsättningen). Koncernens likviditet var god under hela räkenskapsperioden. Finansiering och likviditet Inom koncernen var kassaflödet av rörelseverksamheten under räkenskapsperioden 21,3 miljoner euro (28,5 MEUR) före finansiella poster och skatter. De finansiella posternas och direkta skatternas kassaflöde var -1,9 miljoner euro (-800 000 euro), varav följer att rörelseverksamhetens kassaflöde var totalt 19,4 miljoner euro (27,7 MEUR). Investeringarnas kassaflöde var -4,9 miljoner euro (-8,8 MEUR) och finansieringens kassaflöde var -1,0 miljoner euro (-14,5 MEUR), varav 4,1 miljoner euro härstammade från lyfta kortfristiga lån (-10,7 MEUR) och 5,1 miljoner euro användes till dividendutdelning (3,8 MEUR). Under räkenskapsperioden ökade koncernens tillgångar med 13,5 miljoner euro (4,5 MEUR). Vid tidpunkten för bokslutet 31.8.2012 uppgick koncernens köparfordringar till 54,1 miljoner euro (43,3 MEUR) eller 37,1 procent av balansomslutningen (36,2 %). Av dessa uppgick de räntebärande köparfordringarnas andel till 45,5 miljoner euro (40,3 MEUR). Vid tidpunkten för bokslutet var farmarfordringarna 29,9 miljoner euro (29,6 MEUR) eller 20,1 Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar var 5,0 miljoner euro (8,9 MEUR) eller åtta procent (16 procent) av omsättningen. Av investeringarna hänförde sig 77 procent till moderbolagets och 23 procent till dotterbolagens materiella och immateriella anläggningstillgångar. De största investeringarna hänförde sig till de nya datasystemen såsom de i samband med förnyelsen av hemsidorna lanserade extranetsidorna riktade till farmare och köpare samt WebSampo- a velsprogrammet, grundrenoveringen av Fur Center -fastigheten, den till avelsdjurshandeln hörande karantänsfarmen samt en ny mottagningslinje för minkskinn. EUR/USD-valutakursutveckling under räkenskapsperioderna 2011/2012 och 2010/2011 Forsknings- och utvecklingsverksamhet Saga Design Centre i Danmark ansvarar för produktutvecklingsarbetet i syfte att diversifiera användningen av mink-, räv- och finnsjubbskinn för att säkra deras position i modekollektionerna. Bolaget strävar att utveckla sina sorteringsprocesser och öka automatiseringsgraden för att förbättra arbetsergonomin och kostnadseffektiviteten, samt för att garantera en 1,6000 1,5000 1,4000 1,3000 1,2000 1,1000 01.09. 01.10. 31.10. 30.11. 30.12. 29.01. 28.02. 29.03. 28.04. 28.05. 27.06. 27.07. 26.08. 2011/2012 Auktionskurs 2010/2011 Auktionskurs 6