Saga FurS Oyj:S StyrelSenS verkSamhetSberättelSe Och bOkSlut För räkenSkapSperiOden 1.9.2011–31.8.2012